Бр. III - 2012 (47)


 

 

Андрий Будугай

ЕЗОТЕРИКАТА НА ГРАНИЦИТЕ НА ХИМИЯТА, СЛОВОТО И СЪЗНАНИЕТО

 

Мисля, че главната трудност за човешкия ум се състои не толкова в достигането до правилни изводи в определен аспект или в определени направления, колкото в това да бъде намерен начин за съгласуване помежду им на онези заключения, до които умът стига, работейки над явления, намиращи се в различни нива на действителността, и движейки се в различни направления...

Жул Ромен

 

Предлаганият труд представлява резултат от един от етапите на личния път на автора в познанието на Истината. Бидейки привърженик на християнството, той се опира също така на няколко духовно-езотерични учения – теософията, Агни Йога, концепциите на розенкройцерите, даоизма и някои други традиции, намиращи се в съзвучие с езотеричната страна на християнския егрегор. Взети са под внимание и някои данни на ортодоксалната наука. Материалът беше спонтанно споен в едно цяло от първоначално разделени в съзнанието на автора различни области на знанието. Постепенно между отделните частички се откриваха определени взаимовръзки. С напредването на този процес все повече се формираше впечатлението, че съществува единен източник – първоначало, от който е започнало сътворяването на света, в който живеем, и че наистина «в началото бе Словото, и Слово беше у Бога, и Словото бе Бог».

Авторът се опита да покаже някои от откритите от него взаимовръзки между въпросите на науката, религията и философията. Този труд не е призван да даде що-годе изчерпателни отговори на някой от повдигнатите въпроси, а представлява «щрихи от скицата» към картината, озаглавена общо «Мироздание». Авторът си постави като главна своя задача  да призове читателя към по-съзнателно и вдълбочено отношение както към самия себе си (своето съзнание), така и към заобикалящия го свят и към словото – съкровище, което е било дадено от ръководителите на еволюцията на човечеството за неговото духовно израстване.

Предлаганото изследване, както вече беше казано, се намира на границата на цели няколко сфери на човешката дейност. Авторът е привърженик на цялостния подход към изучаването на всеки въпрос. Именно целостността, основана на метода на аналогиите[1] е ключът към постигането на Истината, която, по думите на Исуса Христа, е способна да направи човека свободен в космическото значение на тази дума. Неслучайно в думите «цялостност», «цял», «изцеление», «целебен», «целувка», «целомъдрие»[2], «цел», «целя се» присутствует «цел-»/«цял-», обозначаващо събирането на съставните части в единно цяло. Именно такова правилно «събиране» прави человека истински щастлив (рус. счастливым) – «правилно събрал необходимото (за дадения процеса) количество части в едно цяло».

Постигането на Истината преследва същата цел, която преследва и алхимията. «За алхимика властта над материята е само спомагателна възможност... Истинската цел на алхимичните операции, които представляват може би реликт на много древна наука, принадлежаща на изчезнала цивилизация, е трансформацията на самия алхимик, откриваща му достъп до висшето съзнание. Материалните резултати са само предвестие на крайното духовно преобразяване. Всичко е насочено към превръщането на самия човек, към превръщането му в бог, към претопяването му в определени божествени енергии, от които се излъчват всички видове енергия, съдържащи се в материята.  Именно алхимията е науката «със съзнание», както казва Рабле. Това е наука, която материализира по-малко, отколкото очовечава, ако използваме израза на Теяр дьо Шарден, който казва: «Истинската физика е онази, която ще съумее да приобщи целия Човек към една цялостна представа за света» [18, С. 107].

Според окултните[3] представи «материята представлява материализирана светлина. Светлината в самата си същност е божествено състояние на съзнанието. Тази светлина на богоподобното съзнание се въплъщава или материализира в материята и по пътя на различни мутации и трансмутации непрестанно излъчва своята същност в категориите на всички неограничени количества, които могат да бъдат открити във всички форми на материята, силата и съзнанието» [6, С. 127-128].

«Алхимикът в хода на своето «действие», насочено към преобразуване на материята, преживява, според легендата, някакъв вид превръщане, протичащо в самия него. Онова, което става в душата му, е промяна на състоянията. За това настояват всички традиционни текстове, където се споменава моментът, в който завършва «Великото Действие» и алхимикът става «прозрял»[4] [18, С. 94]. С други думи, алхимията е наука на посвещението, на приобщаването към тайните на природата и на душата, и на тялото (по-точно на разноматериалните тела) на посвещавания. Думата «химия» според една от версиите «произлиза от думата «камай», което значи «скривам». Ал Ками – «крия» или «скривам». Оттук – алхимията е изкуството да се откриват скрити ценности, същности и субстанции в други форми на материята» [6, С. 155].

Алхимията и другите окултни науки смятат духа и материята за двата  полюса на Абсолюта. В теософията например дух и материя често се пишат с тире, като с това се подчертава идеята за биполярност на Космоса. Пътят на богопознание, търсенето на Истината минава през интеграцията на тези понятия. Както казва розенкройцерът Уилям Дауър, «не можем да разберем духа, без да проумеем материята. Едното е идеално отражение и аналог на другото. Материята и духът представляват противоположни полюси на една и съща Всемирна Субстанция. Всяка електрическа батерия има два полюса. Няма да можем да разберем природата на тази батерия, като изучаваме само единия от нейните полюси и отказваме да признаем съществуването на другия. Някои учители, при които отсъства синтетичното съзнание, искат от своите ученици да изучават духа и да пренебрегват материята. Други изискват да се изучава материята и да се пренебрегва духът. Това непременно ще доведе до загуба, както от страна на учителите, така и на учениците, на душевно равновесие, тъй като опитът да се лети с помощта само на едно крило – само материалното или само духовното – ще доведе просто да летене в кръг и до невъзможност да се достигне целта. Като физически същества ние трябва да познаваме себе си. Като духовни същества ние трябва да познаваме себе си» [6, С. 28].

Процесът на познание представлява активна дейност на съзнанието и е взаимно свързан както с физическия свят, така и с духовния. По същество, «съзнанието е резултат от отражението на Светлината на Разума, преместваща се от план към план. Проявеният живот е резултат от действие и взаимодействие, химично и алхимично, между различни разделени елементи, от които се състои вселената, нашите души и нашите тела. Доколкото съществува само Един Бог, Един Живот, Една Сила, то съществува само Един химичен елемент, от който са се отделили всички известни ни елементи. […] Този Единствен Елемент се проявява в своите безбройни подразделения: злато, сребро, олово, желязо, сяра, кислород, радий, хелий и така нататък» [6, С. 98].

В нашите тела и в неодушевената природа химичните елементи пребивават в състояние на непрестанна активност. Тази тяхна дейност освобождава тялото, енергията, светлината и онова, което наричаме физически живот. И както правилно отбелязва същият този Уилям Дауър, «нашето здраве и добро самочувствие – както умствено, така и физическо – зависи от това, дали имаме в нашите физически обвивки достатъчно количество от тези химически реагенти. Да, в нашите нервни и мозъчни клетки трябва да има достатъчно количество фосфор; в червените кръвни телца – достатъчно количество желязо; в белите кръвни телца и в щитовидната жлеза – съответното количество йод. За нормалната жизнена дейност на нашите клетки и органи е необходимо в нашата кръв и в тъканите ни да присъства натриевият хлорид (обикновената готварска сол). В черния дроб и жлъчката трябва да има мед; а във външния кожен слой, косите, ноктите и т.н. трябва да има съответното количество арсеник. В други наши течности и тъкани трябва да се намират сяра, калий, магнезий и т.н. Оказва се, че нашите тела са истинска химическа лаборатория, в която се труди цяла армия от химици (клетките на различните органи и тъкани), която избира, смесва и довежда до съвършенство разнообразни най-сложни химични и алхимични съединения, общият сбор от действието и взаимодействието на които образува онова, което наричаме жизнена дейност» [6, С. 98-99].

По достигналите до нас отломки от системата на посвещение на алхимията за някои химически елементи може да се каже следното: смятало се е, че определени химични елементи се намират в определени взаимовръзки с различни природни обекти – части от тялото на човек или животно, растения, минерали, планети и т.н.

Ако говорим за съответствие на някои химични елементи на седемте основни планети, известни в древността, то «златото символизирало Слънцето, среброто – Луната, медта – Венера, желязото алхимиците посвещавали на Марс, калая на Юпитер, а оловото – на Сатурн. Майката на металите – живакът – поради необикновената му подвижност алхимиците наградили със символа на Меркурий – най-подвижния, ловък и деен римски бог. Наричали го седми, завършващ класическата седмица метал. Алхимиците, както току що научихме, са смятали живака за майка на всички метали. В това има своя логика. Живакът се отнася към метала, както водата към леда. Ако водата е течен лед, то живакът е течен метал, а ако бъде уплътнен до краен предел – ще се получи желаното злато...» [8, С. 106].

Като отглас на алхимичната връзка на метала живак с древноримския бог на търговията и покровител на пътешествениците и планетата Меркурий останало названието на живака в съвременните западноевропейски езици: фр. mercure, ит. mercurio, исп. mercurio, англ. mercury и др. [29, С. 124-125]. Някои езиковеди обясняват произхода на староруското «рътуть» като заимстване от арабски език при тюркско посредничество: ср. араб. ‛utаrid – название на планетата Меркурий [29, С. 124]. Други са склонни да предполагат връзка на названието «рътуть» в руския език с литовските лексеми risti, 1 ед. ritu («търкалям»), също riesti («гъна; сгъвам; завивам») и rieteti («търкалям се»). Индоевропейският корен може би е *ret(h)- («бягам; търкалям се») [29, С. 125].

«В таблицата на Менделеев [...] живакът е наречен «хидраргирум», тоест «течно злато». Такова наименование му дал още през 1 в. от н. е. гръцкият лекар Диоскорид. И наистина, този сребрист метал, единствен измежду около 80 метали, известни понастоящем, остава течен при обикновени условия. Не просто течен, а необичайно подвижен. Подвижността на живачните капки е толкова голяма, че на чешки живакът така се и нарича: «жива вода» [8, С. 103].

Живакът е силно отровен и оглавява списъка както на най-токсичните тежки метали, така и на техните соли [14, С. 57]. «Алхимиците често използвали живак. Неговите пари са отровни и хроничното отравяне предизвиква помътняване на разсъдъка» [18, С. 100]. Живакът е бил използван поради това, че е необикновено активен с металите. Живакът е считан в алхимията за майка на всички метали вероятно защото притежава способността да разтваря в себе си всички метали и дори такъв химично инертен метал като «царя на металите» – златото. Живакът е толкова близък до златото, колкото Меркурий – до Слънцето. Смятало се е, че ако бъдат достигнати определени знания за материята, от живака може да бъде получен всеки желан метал: той съдържа в себе си тайната на всички метали. Подобни знания алхимиците се опитвали да достигнат освен с изучаване на окултни трактати, още и с това, че непосредствено работели със самия живак и на практика се опитвали да установят контакт между своето съзнание и духа на «майката на металите».

Знаменитият лекар и алхимик на средновековието Парацелз делял всички образувания в природата на три съставящи: живак, сяра и соли. Сярата е елементът, който алхимиците смятали за баща на металите:

 

Седем метала са сътворени

според броя на планетите.

Дадени са за добро

мед, желязо и сребро,

злато, олово и калай...

Сярата баща им е, знай!

И побързай да узнаеш:

живакът им е родна майка!

 

(Семь металлов создал свет

По числу семи планет:

Дал нам Космос на добро

Медь, железо, серебро,

Злато, олово, свинец...

Сын мой! Сера их отец!

И спеши, мой сын, узнать:

Всем им ртуть родная мать!)

 

(Из записките на алхимик, превод на Н. Морозов) [7, С. 103].

 

В природата преобладаващи сред солите са именно сулфидите – съединенията на металите и сярата.  «Руското название «сера» (както и бълг. сяра – бел прев.) произлиза от староиндийското «сира», означаващо «светложълт» [...] Сярата следва да бъде считана за жизненоважен елемент». Тя «влиза в състава на белтъците и аминокиселините, ферментите и витамините» [10, С. 248-249]. В белтъците сярата образува така наречените дисулфидни мостове, обуславящи наличието на тяхната третична структура. 

Златото е елемент, свързан с лъчистата енергия. Златото е астрологично свързано със Слънцето. «Египтяните са наричали Слънцето «голям диск от ярко злато» [8, С. 36]. «Златото се отличава с ярък, ясен метален блясък, необикновена мекост (твърдостта му по скалата на Моос е 2,5-3), красив, присъщ единствено на него слънчев, «златен» цвят, необичайно висока плътност (15,6-19,3 г/см3 – по-тежка от златото е само платината!), ковкост. Поради това то се отличава със свръхестествена делимост: способност да съществува и във вид на самородни късове, и като най-дребни, невидими с просто око прашинки» [8, С. 38-39]. «Геохимията обяснява удивителната неизменност и вечност на златото с неговата химична инертност. Над 99% от златото, съдържащо се в земната кора, присъства в самороден вид» [8, С. 38].

«В представите на алхимиците златото се е считало за «цар на металите». Причина за това очевидно е неговият ефектен външен вид, неизменният му блясък и устойчивостта му към действието на почти всички химически реактиви. Златото дори при нагряване не реагира с кислорода, въглерода, азота, основите и повечето киселини» [10, С. 97]. Може би неслучайно в английския език названието на този метал gold прилича на лексемата God, имаща значението «Бог», който може да бъде наречен цар на целия свят. Докато в руския език и в езиците от балто-славянската и германската група златото е било наречено според цвета си и названието му води началото си от индоевропейския корен *ghel- : *g’hel-, имащ значението «жълт» [29, С. 328].

Златото било използвано като тест при получаването на философския камък в алхимията. Използвали са го и в източната медицина – Аюрведа [27, С 58-60]. Магичните свойства на метала дават възможност по-добре да бъде управлявана ситуацията. Вероятно именно поради това тъмните сили подтикват властолюбивите хора да направят подконтролно на тяхното влияние всичкото злато на планетата (заедно със скъпоценните камъни – концентраторите на психическата и други енергии), а чрез него – да вземат в свои ръце властта върху цялата планета.

На латински злато е aurum, а лат. aurora – «утринна зора; източна страна, изток». Изтокът[5] винаги е бил свързван със Слънцето (изгрев = изход) – планетата, с която астрологично е свързано златото. Лат. aura – «полъх; висина, небеса; светлина, дневна светлина; блясък...». В основата на лат. aurora, aura, aurum лежи способността да се излъчва светлина – духовна сила и знания. В руския език «свет», «рассвет», «совет», «привет», «ответ», «навет» и други думи имат основата «-вет-», свързана с «ведать» – «зная» и «святой» (свят), «посвящать» – «посвещавам» (в нещо; съобщавам)[6].

Аврора е богинята на разсъмването, на утринната зора. Аурата е светещата обвивка около физическото тяло, сякаш светлина-вятър на финия план. «Вятърът» (рус «ветер») изпълнява някои функции на «светлината», само че на по-плътно ниво. «Свет» – «ветер»: външното подобие на тези думи по всяка видимост не е случайно, а в известна степен закономерно. Аналогична връзка има и в латинския език, където aura притежава едновременно значенията и «полъх», и «светлина» «Светлината-вятър» дава началото на нов живот, оплодотворява. Лат. ventus – «вятър»; лат. venter – «брюхо, корем; утроба; плод в утробата, младенец»; лат. venio – «идвам; раста; попадам в целта...».

Ven- се среща още в латинската дума veneror («почитам, благоговея, моля, умолявам»)[7] и в латинското venia («милост на боговете; снизхождение; прошка» – акт на любов)[8] [7, С. 683-685].

От думата venia взима своето име Венера – богинята на любовта и плодородието в римската митология, известна също като богиня на утринната и вечерната зора. Утрото и вечерта са свързани с преходи от едно състояние в друго. Утрото и съответстващата му в годишния цикъл пролет са зараждане на новото, сеитба. Вечерта (която може да бъде съотнесена с есента) – това е събирането на реколтата за деня, раждане (рус. урожай = рус. роды/рожать). 

Среброто е елемент, астрологично свързан с Луната, «светилото за нощта», планетата на женското начало. Връзката между среброто и Луната косвено се проследява и в езика. На латински сребро е Argentum, което означава «светъл, бял», а думата «Луна» в руския език (както и в българския – бел. прев.) води началото си от лат. lux («светлина») и буквално означава «бяла, блестяща» [30, С. 248].

«От самата дума «сребро» вее диханието на хилядолетията. Сърпът  (на ассирийски «сарпу») е знак на Луната (и знак на среброто, достигнал до алхимиците) и символ на «пищнодаряващата богиня Ищар» (Астарта) – повелителка на плодородната природа, покровителка на любовта. Както Слънцето в Египет било овеществявано в златото, така в Асирия и Вавилон Луната и богинята Ищар били символизирани от среброто» [8, С. 49].

Луната е тясно свързана с астралния план [9] от нисш порядък [24, С. 45-47] и е покровителка на вещиците и магьосниците (черната магия), а също така е способна силно да влияе на съня на човека [10]. В известна степен с астралния план от нисш порядък е свързано и огледалото. В много практики на черната магия и при гадаене се използват едно или няколко огледала, които позволяват на  «контактьора» да общува с едно от демоничните измерения на «Огледалния свят». Съществуват методи, позволяващи дори самият «контактьор» да излиза в отвъдния свят. При това огледалото служи като своеобразна врата към този свят. Неслучайно не се препоръчва продължителното гледане в огледалото, а когато е починал човек, задължително трябва да се покрият всички огледала в къщата: в противен случай душата ще попадне в «лабиринта на Минотавър», във властта на  обитателите на нисшия астрал и ще може да се освободи отново чак когато огледалото-капан бъде счупено. Закриват се в днешно време и огледалата на автомобила-катафалка.

Трябва да кажем, че целият демоничен свят представлява обърнато отражение на Духовния – същото, каквото дава огледалото във физическия свят. А между Луната, огледалото и среброто се образува своеобразен триъгълник [11]. Та нали среброто е свързано не само астрологично с Луната, но и физически – с огледалото. «Ние се срещаме със среброто всеки ден, когато се оглеждаме в огледалото… Върху нашите огледала е нанесен много тънък слой сребро. Това се прави по следния начин. Стъклените пластини с необходимия формат, движейки се по лентите на конвейера, преминават през два пулверизатора: от единия се подава смес от азоткислородно сребро (сребърен нитрат), натриева основа и амонячен разтвор; от втория – възстановител – глюкоза или захар. И директно върху гладката повърхност на стъклото се осъществява известната на всеки ученик реакция на «сребърното огледало» – тънкият метален слой превръща стъклото в огледало» [8, С. 54].

Среброто е метал, който по-активно от останалите взаимодейства със светлината. Последното свойство широко се използва в киното и фотографията. Среброто намира приложение като бактерициден елемент, а също при освещаването на водата: то, както и Луната, «всмуква» в себе си живота. «Все по-голямо количество от благородния метал изисква техниката. Високата топло- и електропроводност (най-добрата измежду всички метали при стайна температура) позволява използването му за проводници в точни уреди и за най-важни електрически контакти» [8, С. 54-55].

«Среброто притежава напълно специално, уникално свойство - звънкостта. «Сребърното звънче» е символ на чистия мелодичен звън. «Малиновият звън» на църковните камбани се е достигал чрез добавяне на сребро в камбанната мед. Струните на някои инструменти съдържат 80% сребро» [8, С. 54].

Забележително е, че по-голямата част от златото и среброто, намиращи се в човешкия организъм, е разположена в главния мозък. Очевидно те взимат активно участие в процесите на мислене и по някакъв начин са свързани с работата на съзнанието. Възможно е да има някаква връзка между тях и логичното и абстрактното мислене.

Окултната традиция разглежда главния мозък като андрогинно образувание. При това лявото полукълбо, което отговаря за логиката, логическите конструкции, съответства на мъжкото начало, а дясното полукълбо, отговарящо за образното възприятие, абстрактното мислене, съответства на женското начало. Двете начала в процеса на мислене не трябва да се изключват едно друго, а да се допълват взаимно, като периодично се предават водещата роля в изучаването и изграждането на нови мисъл-форми[12]. И е напълно възможно златото и среброто (съответстващи на мъжкото и женското начало) да представляват в някаква степен основа на материално ниво за тези два типа мислене.

Отделно трябва да споменем за среброто като антисептик. Ефективността на среброто при унищожаване на бактерии във водата е 1750 пъти по-голяма, отколкото на карболовата киселина, присъстваща в блатната вода, която са взимали със себе си в своите многомесечни плавания мореплавателите: благодарение на фенолите, играещи стерилизираща роля, тази лошо миришеща вода продължително време запазвала питейните си качества, за разлика от прозрачната изворна.

«Сребърната» вода също запазва своите бактерицидни свойства в продължение на много месеци. За това са знаели древните индийци, които дезинфекцирали водата, като потапяли в нея сребърни пластинки. А водата в свещената река Ганг притежава антисептични свойства поради естественото си съдържание на сребро. При това тези свойства са толкова силни, че, както казват очевидците, индийците могат спокойно да пият вода от Ганг, дори ако до мястото, от което се взима водата, плува разлагащ се труп на животно или човек. Известен факт е, че в православната църква светената вода за енориашите е била съхранявана в сребърни съдове.

Както отбелязва научният журналист Роман Григориев, учените са изяснили, че активно начало в сребърната вода не са самите сребърни атоми, а сребърните йони Ag+. Само те са способни да проникват в клетките на бактериите и да ги унищожават отвътре. Уникалното свойство било забелязано от медиците и взето на въоръжение. Коларголът – разтворът на колоидно сребро – станал незаменим при промиването на тежки рани, трофични язви, пикочния мехур, поразен от цистити. Той се използва и във вид на капки при конюнктивит, премахва куп проблеми, когато се налага да бъдат лекувани изгаряния и ожулвания. Но истинската революция среброто осъществява в гнойната хирургия, защото там интензивността на изтребването на бактериите решава всичко. Благодарение на среброто са били спасени милиони хора и в мирно, и във военно време.

В нашия бързо променящ се свят водата, наситена със сребърни йони,  може да стане универсално средство за лечение, което, впрочем, не е учудващо. Известно е, че в такива отговорни органи у човека, като мозъка, жлезите с вътрешна секреция, черния дроб, бъбреците, костите се съдържа много повече сребро, отколкото в организма като цяло. И за да бъде всекидневно поддържано това ниво, нашият дневен рацион трябва да съдържа не по-малко от 90 микрограма от този благороден метал.

«Сребърната» вода създава в човешкия организъм уникален биологичен щит, пред който отстъпват простудите, грипът, инфекциозните стомашно-чревни заболявания. Но при това следва да се отбележи, че за да се постигне добър профилактичен и лечебен ефект, концентрацията на сребърни йони трябва да е стотици пъти по-голяма, отколкото може да се получи от държане на водата в сребърна чаша. А за получаването на такава вода може да се използва генератор на йони колоидно сребро.

А на въпроса защо във века на вездесъщите антибиотици лекарите изведнъж са започнали да си спомнят за бактерицидното сребро, можем да отговорим, че на антибиотиците стана доста трудно да се разчита: твърде бързо невидимите причинители на болестите започнаха да се приспособяват към тях, обезсмисляйки дългогодишната работа на големи научни колективи. Докато към среброто не могат да се приспособят никакви болестотворни микроби, а клетките на полезните бактерии напротив, биват щадени от среброто. Поради това при използване на сребро хората не страдат от дисбактериоза. Не се случват и други типични за антибиотиците последствия: потиснат имунитет, алергични усложнения, токсикози, излишно натоварване на черния дроб и бъбреците.

В заключение ни се иска да предположим, че може би именно благодарение на силните антисептични свойства на среброто просоловутите вампири и върколаци е можело да бъдат убити единствено със сребърен куршум. 

Фосфорът, притежаващ няколко алотропни форми[13], е способен в една от формите си (бял фосфор) да натрурва в себе си, кагото е изложен на светлина, лъчеста енергия, след което да я излъчва на тъмно. Вероятно поради тази си способност той е получил името си, родствено с едно от имената на утринната звезда и богиня Венера: утринната Венера е била наричана още Луцифер (в Древен Рим) или Фосфор (в Древнна Гърция)[14], а вечерната Венера – тя е и вечерната звезда – Хеспер [26, С. 19, 371].

Утрото-изгрев-изток – това е прилив на светлина, енергия, жизнена активност; вечерта-залез-запад – отлив. Способността на фосфора да натрупва светлина и след това да я излъчва ни подтикна към мисълта, че изглежда неслучайно съдържащия се в човешкия организъм фосфор се намира и в нервната система. Според понятията на езотеризма Човекът (рус. Человек) е «Дух, или Чело, преминаващо през Вековете» [24, С. 108]. С други думи съзнание (чело), преминаващо през времената (векове)[15]. За доминиращото значение на съзнанието в човека говорят и примери от други езици. Например, английската лексема man и немеската Mann («човек») са съкоренни на руските думи «мнение», «память»[16], санскритската дума manas («разум») и латинското manus («ръка» – един от най-развитите еволюционно човешки органи, който е символ на разума, продължение на главния мозък).

С дейността на съзнанието на първо място е свързана нервната система. Неслучайно нервната система бива заложена в човешкия зародиш практически в самото начало на неговото развитие, преди да започне изграждането на другите органи. По същество цялото «тяло с неговите органи и тъкани представлява  подразделение на мозъка» [6, С. 52], тоест нищо друго, освен продължение на главния мозък[17], оръдие за развитие на човешкото съзнание. А фосфорът влиза в състава на фосфолипидите[18], заобикалящи нервните влакна. Изглежда, че фосфорът помага да се получава енергоинформация[19] от Космоса и да бъде предавана тя на съзнанието на човека чрез нервната тъкан, а също така спомага за осъществяването на обратния процес – да извежда от човешкото съзнание в Космоса мисъл-формите и съдържащата се в тях енергия. С други думи, фосфорът е своеобразен ретранслатор, посредник между микро- и макрокосмоса.

С фосфора са свързани много легенди и предания. «това са и блещукащите светлинки в блатата, и блуждаещите огньове на гробищата. Учените ги обясняват с възпламеняването във въздуха на фосфорния водород, образуващ се при гниенето на мъртвите растителни и животински организми». Защо фосфорът «изобщо свети? Работата е в това, че парите на белия фосфор се окисляват, като при това отделят много енергия. Тя възбужда фосфорните атоми, благодарение на което и възниква светенето» [22, С. 103].

В продължение на 40 денонощия след смъртта на човека, докато неговия  астросом (астралното тяло)[20] не се отдели окончателно от плътта, на гробищата над гроба нощно време се вижда светене. В това време от физическия «скафандър» излиза голямо количество присъстващ в него приживе фосфор. Астралното тяло се нарича така поради своето свойство да свети: на латински astra е «звезда; светило». В това можем да проследим определена семантична близост с фосфора, та нали самото му название в превод от гръцки е «светлоносец». Фосфорът е за съзнанието един от преходните елементи от физическия (материалния) свят към финия свят и «съответства на принципа на Астралния Лъч» [6, С. 163]. Един немски философ навремето е казал, че ако не съществуваше фосфорът, нямаше да има и мислене [6, С. 164].

Освен светенето фосфорът притежава много други качества. «Фосфорът е основна съставна част на костите, където той се съдържа във вид на фосфорнокисел калций. Академик А. Е. Ферсман веднъж изчислил, че с парче хляб, тежащо 100 грама изяждаме толкова фосфорни атоми, че ако се подредят в редица, с тази редица би могло 250 пъти да се опаше земното кълбо» [22, С. 104].

«В живите организми фосфорът присъства в костите, мускулите, в мозъчната тъкан и в нервите... Човешкото тяло съдържа средно около 4,5 кг фосфор, най-често съединен с калций. От това количество около 4,4 кг се падат на костите, около 130 г – на мускулите и 12 г – на нервите и мозъка» [10, С. 297-299].

Почти всички най-важни физиологични процеси са свързани с превръщанията на фосфора. Освен това фосфорът в голяма степен способства за запазването и предаването на наследствената информация, та нали остатъци от фосфорната киселина влизат в състава на нуклеотидите, от които се състоят нуклеиновите киселини: дезоксирибонуклеиноваята (ДНК, своеобразен мозъчен център на клетката) и рибонуклеиновата (РНК).

Фосфорът взима участие и в такъв жизнено важен процес като фотосинтезата. Интересно е, че първичен продукт на фотосинтезата при повечето растения е фосфоглицериновата киселина, а краен – фруктозо-6-фосфатът – съединения, съдържащи фосфор.

Фосфорът е също помощник при запазването и предаването на енергии под формата на един нуклеотид като АТФ. Последното съединение е жизнено важно не само за растенията, но и за животните и човека. «Най-голямо значение в протичането на енергийните процеси в клетката има аденозинтрифосфорната киселина (АТФ). Откъсването от нейната молекула на остатъци от фосфорната киселина (преходът на АТФ в АДФ и АМФ) и преносът на фосфатната група върху субстрата освобождава енергия, която привежда в движение мускулите, осигурява биосинтеза на най-важните за организма съединения (белтъци, нуклеинови киселини, липиди и т.н.); това е и първата стъпка, водеща към биохимичните преобразувания на хранителните продукти» [13, С. 55-56].

Фосфорът помага на човека да усвоява по време на мислене енергията на Космоса подобно на растенията, които усвояват слънчевата енергия при фотосинтезата[21]. Тук ще споменем, че творческата дейност позволява да бъде усвоена много повече енергия, отколкото нетворческата. Увеличаващият се при творчеството поток от енергия осъществява преустройство на организма дори на физиологично ниво: в клетките се увеличава количеството на митохондриите[22], което позволява да се фиксира извиканата от съзнанието по време на творчество енергия в по-голям обем и спомага за по-нататъшно разширяване на съзнанието. 

Преди да преминем към следващия химичен елемент – радия – ще кажем няколко думи за елемента, с който той е тясно свързан. Това е оловото. «Учените предполагат, че металът олово представлява ... окончателна деградация или материализирано въплъщение на този план» (материалния) на радия. «В езотерично отношение оловото е свързано с нисшия индивидуален разум. Ако оловото е най-ниският материализиран израз на радия, тогава радият е висше стъпало на оловото» [6, С. 30-31].

Вероятно именно това, че оловото е сякаш разреден радиоактивен елемент, му придава способност в значителна степен да защитава от радиоактивност. Възможно е с това да е свързано и голямото относително съпротивление на оловото – 22,1×106 Ома/см. А по-голямото съпротивление на метала увеличава неговото значение за психиката.

Оловото астрологично съответства на Сатурн, а именно с тази планета теософията свързва по-нататъшното развитие на онази част от човечеството, която няма да успее за се завърне в Духовните измерения на съзнанието. Сатаната, след завършека на развитието на земята в материално тяло, заедно със своята йерархия от паднали същества и с незавърналите се към Твореца хора ще бъде пренесен на Сатурн. Именно този фактор е довел до такова външно сходство между имената на планетата Сатурн и главния паднал ангел. С него е съкоренно и името на тъмния властител в древноегипетската митология Сет. А на римския бог Сатурн в гръцката митология съответства богът на времето Кронос / Хронос, поглъщащ собствените си деца. Времето и пространството (материята) са двата полюса за развитието на съзнанието, откъснато от Духовните Светове. В Духовните Светове пространството и времето, а също духът и материята се сливат в едно цяло.

«Старинните алхимични текстове уверяват, че ключовете към тайните на материята са скрити в Сатурн. По странно съвпадение, всичко, което днес е известно в областта на физиката, е основано на определението на атома като «сатурниански»... Тази «сатурнианска» концепция на атома се допуска от учените по света не като абсолютна истина, но като най-вероятна работна хипотеза» [18, С. 129].

Под покровителството на Сатурн се е развивала първата коренна раса на човечеството, също и Земята в първата си фаза на развитие. За взаимната връзка между планетите и съзнанията говорят много окултни школи. Ето какво, например, пише за това Нина Павловна Рудникова – представител на ордена на Розенкройцерите, виден руски теософ. «Всяка раса се развива под специално усиленото влияние на една от планетите на нашата система, тъй като развива на Земята някой от седемте принципа, чийто представител в Слънчевата система е една от планетите. Така, първата раса[23], съответно на своята задача, се развивала под знака на Сатурн – носителя на принципа на материята в системата. Втората раса – под знака на Юпитер – носителя на етерния принцип на Прана. Третата – под знака на изчезналата днес разрушена планета, чиито функции са частично поети от Луната, частично от Марс, и която е била носител на малкия Манас, – носител на задачата, преминала днес към Земята. Четвъртата раса се развивала под знака на Марс – носителя на емоционалния принцип. Петата раса се развива под знака на Венера, и в Посветителните школи на петата раса се казва, че планетата Венера днес е адаптирана към Земята и Високите Съзнания, които се развиват на нея, особено активно помагат на човечеството, като понякога се въплъщават на планетата Земя. Бялото Братство в Хималаите сред своите членове – Адепти на Най-високи Посвещения – наброява немалко количество от тези дошли при нас жители на Венера. Шестата раса ще се намира под покровителството на Меркурий, носителя на принципа Буддхи. Седмата раса е непосредствено под покровительството на Слънцето, носителя на принципа Атман» [21, С. 302].

Всичко това ни говори, че всяка от планетите и населяващите я съзнания в различни периоди от еволюцята на човечеството ни помагат в изграждането на поредните културни епохи. «Земята в своето историческо развитие също е имала вече няколко фази на съществуване, запечатани в нейните четири природни царства. Изброените човешки раси се развиват исторически само в една от нейните фази, а именно в четвъртата фаза. Първата фаза или първият кръг на Земята спада към стадия на изковаване на минералното царство, тоест твърдините на материалните основи на нейното съществуване. Този кръг на Земята преминал под знака на Сатурн и населяващите го съзнания били минерални съзнаниями. През следващата фаза се изграждало етерното тяло на Земята под знака на  Юпитер, тоест Земята преминавала през етапа на Юпитера. Съзнанията от онзи период били растителни съзнания. След това Земята преминала през стадия на Марс, и господстващите върху нея съзнания, изграждащи нейния астрален принцип, били тези на животните. По-нататък Земята влязла във фазата на лунното съществуване, тоест изграждането на менталното тяло, което е задача на човечеството» [21, С. 302-303]. 

Радият е елемент, чиято поява на Земята свидетелства за това, че е започнало да се осъществява «разблокирането» на материята. «Появата на Земята по време на живота на петата раса на Радия» е внесла «подвижност и пластичност в атомните състави на земните елементи» [21, С. 303]. В 3-та коренна раса (лемурийската[24]), след извършването на грехопадението от човечеството, ръководещите еволюцията на планетата Земя Йерарси са блокирали минералното и растителното Царство от въздействие върху тях на «замърсените» съзнания на хората. Предназначението на блокировката е максимално да намали вредоносното и вампирично по своята същност влияние на тъмните сили върху природата чрез падналото човечество.

«Фактически, човекът от своето царствено положение на съратник на Бога слязъл до стъпалото, предназначено зо животните, и с това свое падение предизвикал снижаване на съзнанието и на животинския свят, като узурпирал неговата интелектуална задача и му оставил само хаотичното проявление на изкривени психически импулси, инстинкти и страсти» [21, С. 35].

За да забавят поне малко процеса на демонизация, излязъл на качествено ново равнище, Йерарсите на Силите на Светлината на слънчевата система  оградили растителното царство от отрицателното въздействие на падналия човек. Ако това не беше направено, Земята отдавна би престанала да съществува.

«Растителното царство останало единственият пълен и съзнателен космически сътрудник, който не разкъсал връзката с мировата психическа енергия и постоянно я преобразувал в живителен поток от жизнена сила, в подхранващи и целебни сокове, грижейки се по този начин за човечеството и животните дори в тяхното падение, изцелявайки ги от последиците на психическите сривове – болестите. Растителното царство произвежда плодове и зърна в такова изобилие, че те биха стигнали за храна на всички същества на Земята, ако последните биха се обърнали към този единствено законен начин за поддържане на своя живот.

Минералното царство се уплътнило и огрубяло като последица от срива на човечеството, и неговият материал престанал да се подчинява на непосредствената  формулировка на мислотворчеството, но изисква за своето преобразяване прилагане на физическа работа. Мислотворчеството му въздейства изключително слабо, проявяването на неговите резултати изисква продължително време и непоследствено фиксиране на мисълта във физическа форма, а така също продължително напрежение, необходимо дори за дисциплинираната личност» [21, С. 35].

Връщайки се към радия, трябва да кажем, че той представлява прообраз на окултния първоелемент и е получил името си за своята способност да излъчва. Окултизмът свързва радия с Висшия Разум: «Радият и Висшият Разум са абсолютно аналогични» [6, С. 31].

Лат. radio означава «сияя, блестя, излъчвам». Радиоактивността е активност по отношение на енергоотделянето, излъчването. Лат. radix – «корен», а също «начало, произход». Рус. «рад» възлиза към *ordъ, свързано с реда, порядъка и началото («корена»). Начало за материалния свят е идеята[25], мисълта. А именно с мисълта думата «рад» не е сложно да бъде свързана: укр. «порада» – «съвет»; нем. Rat [д-t се редуват] – «съвет»; лат. ratio – «брой, броене; мислене, размисъл; образ, способ, план, метод; основание, причина и т. н.».

От нем. Rat са произлезли полск. «рада» («съвет»); укр. «рада» («събрание; съвет»); укр. «нарада» («форум, конгрес»); укр. «зрада» («предателство»); рус. «отрада» – онова, чрез което душата получава светлина, радост, облекчение[26]. Укр. израз «дати раду» може да се преведе на руски като «довести до ума». Нем. Rad – «колело, ротор, диск»[27] [10; 11].

C «рад» связаны рус. «радушный»[28]; др.рус. «радети» («усърдствувам, грижа се»[29]); «радость»[30]; «радуга» (първоначално значение «весело»[31], също – «блестящо, светещо»).

Ако отделно разгледаме думата «лъч» (в латинския ѝ съответства radius), тясна свързана и семантично, и от езикова гледна точка с групата думи, основани на «рад-», то лексемата «лъч» (рус. «луч») е етимологично свързана с лат. lux («светлина, блясък, зрение»)[32] [7, С. 372]. Лат. lustro – «осветявам». От него произлизат рус. «люстра» и укр. «люстерко» («огледалце»). Огледалото, също както и Луната, е много силно свързано с астралния план. Една от причините за тази връзка е «огледалността» на отражението, даваща «смяна на полюсите» на изображението. Неслучайно е възникнало понятието Огледален свят, а в някои методи за гадаене за извикването на нещо или някого от тъмния лагер се използва едно или няколко огледала.

Думата «лъч» буквално значи «светлина», а думата «Луна», образувана от същата основа, както и «лъч», буквално означава «бяла, блестяща» [30, С. 248]. Лъчът етимологично също е свързан с думите с основа «лък». «Лък» буквално е «крив, огънат, сгънат», а «лъчът» (светлината) също има вълнова природа[33], своеобразна «кривина». «Кривина» се проследява и в значенията на думите, производни от «лък»: «лъка» – буквално «извивка, кривина, дъга»; рус. «излучина» – «остър завой, извивка на река»; рус. «лукошко» – ст.сл. «лукъ» в значението «крив, прегънат»[34] [30, С. 248].

От ст.сл. «лякъ» са произлезли още думите: рус. «лекало» («вид линийка, използвана за чертане на криви линии») и укр. «лякати» («плаша»: изглежда, буквально «огъвам душата»). Към «лък» (рус. «лук») възлиза и едно от имената на Сатана – «Лукавия» («изкривяващ истината[35]; хитър, коварен»)[36].

Лексемата «лъч» (рус. «луч») на свой ред е дала начало на цяла група думи: укр. «сполучення» («връзка, съединение, съчетание...»), укр. «сполука» («съединение»); ст.сл. «лучити» («отделям»; «отлъчвам»); рус. «разлучать» («разлъчвам»); укр. «прилучати» («присъединявам; приобщавам; прилагам»); бълг. «получавам» и рус. «получать»[37] – от «лучити» в значението «получавам орисаното от съдбата»[38]; рус «лучший» («най-добър») – сравнителна степен от др.рус. «лукый» («предназначен от съдбата»). «Лучший» буквално означава «случил се, предназначен от съдбата, паднал се на участта» [29, С. 249].

От «луч» са произлезли думите «случай» и «случайност». В езотеризма всяка случайност е резултат от действието на причинно-следствения закон (карма) и не е нищо друго освен «неосъзната закономерност»[39]. Случаят е свеждане[40] в едно цяло на причина и следствие (онова, което иде «по следите на причината»[41]), с други думи, събиране на извършилия постъпката[42] с нейния резултат, съединение на някакво място в пространството с някакъв момент – «място» във времето. Та нали вълнова природа има не само светлината и всичко създадено от нея, но и времето. Неслучайно е възникнал изразът «всё возвращается на круги своя». Не е случайно и повторението на определени периоди в природата на най-различни нива. Самата дума «време» води началото си от ст.сл. «веремя» < «въртя» и има първичното значение «нещо въртящо се»; укр. «хвилина» – «минута», а укр. «хвиля» – «вълна», свързана със спиралата.

От «луч» са произлезли също така рус. «улучшение» (подобряване)[43] и «лучше» (по-добре)[44]. В укр. език «лучше» е «краще» [от рус. красный – красив, червен], а «улучшение» – «покращення». «Красный» първоначално означавало «светъл, ярък, блестящ, огнен» [11, С. 111]; «краса» – първоначално «светлина»; «красивее» – «по-светъл»; ст.сл. «красоватися» – «радвам се»[45].

«Изначалната представа на славяните и много други народи за красотата била свързана със светлината и огъня» [11, С. 113], а също с топлината. Червените (рус. «красные») лъчи са най-«топли». В тях се съдържат всички качества на топлината и огъня. Основа «крас-» имат думите «красота», «окрас», «окраска», «украшение» (укр. прикраси), рус. «краска» (боя)[46], «скрасить (жизнь, существование)», «прекрасен».

«Кресъ», идващ от същата основа, както и «красный», е имал значенията «светлина; огън» [11, С. 112], а «кресало» – «огниво» («онова, с което добиват огън»). «Кресъ» и по форма, и по смисъл близък на такива лексеми, като лат. cremo, cremare («изгарям») [7] и рус. «кремация» («изгаряне на труп и т.н.»). Вероятно с лат. «cremo» може да се свържат думите «крем» («онова, с което мажат, разкрасяват»)[47], – а също «краска» и «Христос» [«помазаник»].

По-късно «красный» започнал едновременно да означава и «червен на цвят» и «красив, прекрасен». Бихме искали да се спрем за малко и върху онова, което казва за червения цвят езотеризмът, като отбележим, че еволюцията и на нашата планета, и на Слънчевата система като цяло се ръководи от йерарси, които въздействат върху субстанцията на проявения цвят чрез седем Велики Космически Иерархични Лъча. Ще приведем цитати от книгата на Уилям Дауър «Езотерика за начинаещи».

«Червеният цвят или лъч е аналог на организацията, която помества безформените елементи във форма във всяка област от живота, в която те се проявяват – било то минерал, растение, човек или раса. Освен това, създавайки форма или организация, той веднага започва да действа като защитно вещество, което съответства на майчиния инстинкт в природата. Дори в химическите вещества можем да наблюдаваме неговото действие, защитаващо нежния живот на структурите от разлагането с химически сини или виолетови лъчи. Ето защо фотографът проявява своите негативи на червена светлина. Всъщност, поради това е червена и кръвта, за да защитава нежните тъкани на тялото от разрушителното въздействие на виолетовите и ултравиолетовите лъчи, които могат повече или по-малко да пронизват тялото. Кръвта достига до най-отдалечените кътчета на кожата, създавайки по този начин червена течна завеса, която защитава дълбоките чувствителни тъкани от активно проникващите химически лъчи» [6, С. 129].

По-нататък Уилям Дауър отбелязва: «В случая с болести като едрата шарка, която представлява болест с опасен възпалителен характер, е било забелязано, бе болестта протича значително по-слабо, ако всички светлинни лъчи, с изключение на червения, не се допускат до тялото. Именно с тази цел в болничните стаи се използва червена завеса или стъкло. Болестта не само протича в по-мека форма, но и нейните последици за болния се оказват по-малко съществени, доколкото в случаите, когато червената светлина е била приложена като защитно средство,  по тялото на болния са излизали много по-малък брой фурункули. [...] Червеният цвят притежава желязна воля (метален аналог на червения цвят е желязото) и, след като е създал формата, постоянно я поддържа проявена... Това е войнствен цвят както в материален, така и в духовен смисъл. В природата – както одушевената, така и неодушевената – той доминира навсякъде и символизира силата и формата [...].

През определени циклични периоди Червеният Космически Йерархичен Лъч доминира в нациите и расите. Когато това става, такива раси проявяват основните качества на Червената Сила, оставяйки плодовете от своите трудове като наследство за човечеството. Цивилизациите на Атлантите, праисторическите Американци, древните Египтяни, Гърци и Римляни са се подчинявали на Червения Йерархичен Лъч и са Му принадлежали. Гърците са положили основите на изобразителното изкуство и философията; Римляните – на държавното управление и правото; Египтяне – на религията; праисторическите Американци – на социализма; Атлантите – на науката. Сред химическите элементи представител на червения цвят е водородът...» [6, С. 129-131].

За червения цвят може да се каже още, че той обуславя двата най-силни инстинкта: инстинкта за самосъхранение (запазване на формата, физическото тяло) и инстинкта за продължаване на рода. Червеният цвят възбужда и представлява аналог на половата любов и творящата енергия, проявяващи форма. Именно поради това червеният цвят е смятан в окултните науки за цвят на света на грубата материя (физическия, материален свят). Виолетовият цвят, свързан с духовността, се стреми към освобождаване на духа, към неговото разкрепостяване [«крепкий» (здравият) е създаден «красным» (червен)[48]], разтопява формата, а червеният цвят сгъстява материята, уплътнява я, придавайки ѝ форма и осигурявайки след това запазването на този форма. Именно тези свойства на червения цвят според нас водят до това, че диваците са разрисували себе си предимно в червено – за да увеличат своята сила, агресивност и войнственост. Очевидно именно преобладаването на червения цвят е довело до това, че в основата на думите «окраска», рус. «окрас», «краска», рус. «краситель» (багрило), «украшение» лежи «крас-».

Връщайки се към едно от значенията на «красный» – «прекрасен; красив», – можем да кажем още, че в укр. език лексемата «красний» запазва и тези значения, и има също значението «добър» [4]. Рус. «хороший» (добър) може да се свърже също с «красный» и семантично, и фонетично: к-х и с-ш се редуват. «Хороший» е связана и с името на езическия бог на Слънцето у славяните – Хорс (хръс) [11, С. 112]. Слънцето и огънят давали светлина и топлина и били считани за източници на самия живот. Вероятно  поради това в ст.сл. език лексемата «крес»[49] е притежавала още значенията «живот, здраве». Оттук «възкресявам» – «връщам към живот».

Към «хръс-крес» спада и думата «кръст». Кръстът – това е основата, на която се крепи мирозданието. Едно от езотеричните значения на израза «Бог е разпънат на кръст» е, че кръстът е основа на Бога. Негов «скелет». Кръстът е основа и на всяка монада – частичка от Твореца. Траекторията на движение на душата на всяко ниво изглежда като кръст. Разликата в траекториите при душите на различни нива се състои само в това, че колкото е по-високо нивото, толкова по-голям е размахът на «крилата» на кръста и толкова по-голям обем пространство покрива той.

Когато човек се прекръства[50], той концентрира с пръстите на ръката своята психическа енергия и я насочва по пътя на душата. Така пътят (траекторията на движение на душата) се освобождава от «затрупалата» го до преди това негативна енергия. Чрез кръстния знак в душата влизат допълнителни светли енергии от Йерарха на Силите на Светлината, който помагат на еволюцията на дадената душа. След това душата по освободената траектория започва да се движи по-бързо и поради това става духовно по-силна и по-щастлива (щастие – съединение на частит в едно цяло, изцеление), тоест душата оздравява, укрепва се.

Това, че кръстът е основа, център, в някаква степен може да се илюстрира на примера на езика: в руския език думите «окрест» и «окрестность» означават местност, лежаща около нещо, намиращо се в центъра. А в «центъра» на семантиката на думите е все същият кръст. Изглежда, че затова «кръстът» е още и символ, с който древните означавали Слънцето – центъра на Слънчевата  система. Вероятно по същата причина думите «Хорс» и «кръст» са фонетично близки.

«В творчеството на слънчевата система всичко е построено на принципа на кръста от елементи. Да се намери тяхното правилно съчетание във всяко явление и във всяка форма означава да се разкрие тайната на слънчевото творчество. Да ги намериш в самия себе си, да ги разпределиш в правилно съчетание на всички равнища на проявление на съзнанието и в съвкупността на своята личност означава да намериш ключа към господството над себе си и над света на земните форми.

Проводниците на нашето съзнание, тоест равнищата, на които то се проявява, вече сами по себе отразяват едну от стихиите:

 

– духовен план – план на Огъня;

– ментален – план на Въздуха;

– психический (астрален) – план на Водата;

– физически – план на Земята…

 

В природата кръстът от елементи е отразен в четирите состояния на материята, при това Въздухът съответства на газообразното състояние, Земята – на твърдото, Водата – на течното а Огънят – на радиоактивното.

 

Въздух

Земя ──────┼───── Огън

Вода

 

В алхимията на този кръст съответстват алхимичните елементи:

 

 

Въздух

(азот на мъдреците, жезъл със змия и крила)

 

Земя        ────────┼───────          Огън

(сол на мъдреците)                                              (сяра на мъдреците)

 

Вода

   (живак на мъдреците)     

[21, С. 89, 94]

 

Своеобразен кръст е свастиката[51]. В индуизма свастиката е и символ на Слънцето. Самата дума «свастика» е родствена на санскр. svar, имащо много значения: «1) карам се; порицавам[52]; 2) издавам звуци; звуча; възпявам; 3) сияя (като че звуча със светлина); 4) слънце; 5) слънчева светлина, блясък; 6) Небе; 7) свещена дума»[53]. Санскр. svasti е «1) благополучие; процъфтяване; 2) късмет, успех; щастие[54]», а санскр. svastika е «древен индуистски знак на благополучие, благоденствие» [9, С. 764, 832].

Възможно е от санскр. svar да е произлязла и думата «варя», означаваща процес, свързан с огън, енергиея. Укр. «сварити», свързано с «варя» е също свързан с енергия процес: «сварити» – сякаш «варя на психическо» ниво своята жертва.

«Богата» група думи, свързани по смисъл и подобни по форма на думата «кръст», можем да намерим във френския език. Ще посочим някои от тях. Croix («кръст»); croisiere («1. плавание 2. круиз; пътуване[55]; 3. кръстовище...»); croitre («1. раста, прораствам; 2. раста, увеличавам се»); croire («1. смятам, мисля, предполагам[56]; 2. вярвам[57]»); credo («1. убеждения, кредо; 2. символ на вярата»); createur («творец, създател»)[58]; creature («създание, същество») [5; 31].

В латински език съществува още и родственият глагол creo, creare («творя, създавам, произвеждам; пораждам, причинявям; раждам дете...») [7]. Така можем да проследим връзката на кръста с движението, растежа, развитието, мисленето, вярата, творчеството и раждането на новото.

Кръстът е свързан още и с числото «4»[59], на което съответстват 4 крила на кръста; 4 годишни времена; 4 лунни фази; 4 посоки на света; 4 стихиали[60], без които нищо (по-скоро, никой[61]) не може да се въплъти и които се намират в постоянно движение; 4 бои на игралните карти, съответстващи на 4-те стихиали; 4 животни, събрани в образа на Сфинкса – символ на богочовека, твореца, Логоса.

4-ят ден от седмицата е свързан с Юпитер – планета на ръста на съзнанието, разширяването на сферата на влияние, утвърждаване на властта [12, С. 24-25]. Римският Юпитер съответства на гръцкия Зевс. Зевс – това е етерният огън при гърците [25, С. 556]. «Юпитер е представител на етерния принцип, принципа на прана – той ръководи реда и закономерното разпределение на жизнената сила във всички нейни аспекти в Слънчевата система. Юпитер, следователно е творец-ваятел на формите на живот в нашата система, и това негово влияние обхваща всички планети» [21, С. 150].

Трябва да кажем, че кръст, рус. «красный», красота, рус. «хороший» имат връзка и с думите Кришна, Христос, кръвь, крила и даже рус. «крыса» (плъх), а също с голяма група думи в санскрит. Ще започнем от последната.

«Кръст» съдържа съгласните к, р, с, т, които са налични в приведената по-долу група думи. Санскр. krt – «1) правещ; изпълняващ, извършващ; 2) създател, съставител на нещо». Санскр. krta – «1) направен, изпълнен; 2) целесъобразен; подходящ; 3) хубав; 4) дело; действие; 5) свещенодействие; 6) страна на игрална кост с 4 точки[62]; 7) Златен Век – първият от 4-те световни периоди в индуизма» [9, С. 170].

Ще отбележим също следните санскритски думи: krtin – «1) деятелен, действащ; 2) изкусен, ловък; 3) достигнал целта; 4) успешен, щастлив...». Санскр. krtya – «1) дело, действие; 2) вълшебство», а krtya-krt – «очароващ, омагьосващ»[63]; krtsna – «пълнота; цялост, цялостност», а krsti – «земеделец..., мъдрец[64]». Санскр. krsna – «тъмен, черен; Кришна»; krsnayas – «желязо» [9, С. 171-173]. Своите съображения защо желязото се намира в тази група, ще изложим по-долу. Засега само ще подчертаем, че то е причастно към действието и вълшебството на магията – на първо място поради магнитните си свойства.

Да се обърнем сега към думите «Христос» и «кръв». Христос е планетарният Логос, «словото в плът» [Иоан 1:14], т.е. въплътен творец[65], посредник между хората и Духовния Свят, «Небето». Кръвта е посредник между съзнанието на човека или животното и плътта[66], уплътнен, като че кондензиран, подобно на течен газ, астрален план. С други думи, кръвта – това е сгъстена светлина, огън от финия план, преминал в по-плътно състояние. Кръвта има не само езикова, но и езотерична връзка с основата «крас-». В Стария Завет се казва, че кръвта е нефеш (животинска душа) [3, С. 126]. При прекратяване на кръвообращението или силном кръвотечение, астросомата (астралното тяло) след известно време напуска физическото тяло.  

Може да се направи аналогия между някои функции на кръвта в организма и планетата Марс в Слънчевата система. Причина за това са атомите на желязото, присъстващи в хемоглобина[67] и обуславящи червения цвят на кръвта и Марс, астрологически съответстващи на желязото. Кръвта като предавател на астралните енергии[68] подбужда към нови действия и чрез тях – към придобеване на нов опит, необходим за по-нататъшния растеж на съзнанието.

Планетата Марс, наречена с името на бога на войната у римляните, е свързана с движението, с внедряването на новото, със «създаване на напрежение там, където преди това всичко е било спокойно. [...] Марс дава импулс, подбуждайки планетата, човека, животното, растението или всеки друг жив организъм към активно действие. Марсианският стремеж на човека да действа, да се движи към целта усилва душевния магнит и същевременно създава «твърд» – сигурна почва под нозете. Ленивият, пасивният, страхливият човек не само се лишава от магнита, но и губи елементарна устойчивост в живота. Той има повече шансове да попадне в трудна ситуация... На човека, който не се стреми наникъде,  Марс не може да помогне, затова такъв човек често моли за помощ околните, до безкрайност се оплаква на всички от проблемите си и в края на краищата се превръща във вампир-мрънкало» [12, С. 22-24].

«Желязото помага на човек да твори, да строи, потапя го в света на фантазиите и приказките. Управител на знака Овен, Марс придава стремителност на действията, в най-лошия случай – резки, несъгласувани действия. Хармоничният Марс на желязото помага на човека да свърши бързо голям обем работа...» [12, С. 95].

Може да се каже за определена взаимовръзка на желязото с огъня. Първо, кръвта, в която желязото заема най-важно място, не е нищо друго, освен течен огън. Второ, «Най-разпространен измежду всички природни сулфиди е сульфидът на желязото. Пиритът (FeS2) е получил името си от гръцкото «пирос» – «огън». Ударът по него поражда искра, в древността късчетата пирит служели за огниво» [8, С. 82]. Трето, взаимовръзката на желязото с огнения знак Овен и с Марс.

Благодарение на атомите на желязото хемоглобинът притежава магнитни свойства и поради едноименността на зарядите, еритроцитите, които съдържат хемоглобин, не се слепват. За хемоглобина може да се спомене още, че неговата молекула се състои от 4 молекули хемин. Една молекула хемин съдържа един атом желязо. Така, молекулата на хемоглобина съдържа 4 атома желязо, образуващи кръст.

В основата на хемина, както и в основата на хлорофила, лежи системата на порфина[69]. Това ни говори за близкородствената биологична връзка на тези две най-важни природни багрила – пигменти[70]. Системата на порфина образува устойчиви комплекси с тежките метали: с желязото – в хемина и с магнезия – в хлорофила. Желязото дава червено оцветяване, магнезият – зелено. В окултизма «Зеленият цвят е допълнителен цвят към Червения цвят. И двата цвята представляват камични лъчи; тоест на плана, на който се проявяват, те имат отношение към принципа на Желанието (астралния план). Зеленият цвят се оживява от желанието на разума, или разумното самосъзнание, докато червеният цвят е желание на любовната емоция. И звата цвята действат заедно, но всеки си има свое отделно поле на дейност...

На иврит зеленият цвят се нарича «ирк виридис», което също означава «зеленина», «зелена трева». Тази дума произлиза от корена «ире» – «основавам», «регулирам», и от «рк» – «Космос», «Небе». Значи, зеленият цвят означава началото на времето, сътворението на всичко съществуващо. Зеленото е цветът на нисшия разум – интелекта. Той... ръководи механизма на подбор на външната природа, представлява всемирен цвят на външната природа поради спод.солността си да събира строителен материал. А тази своя способност той притежава поради вродения си разум и умението да различава... червеният цвят организира изобразяването на елементите във формите на живот...» [6, С. 133-135].

Това, че зулунеят цвят създава базата за дейността на червения, може да бъде илюстрирано и с една особеност в храненето на кърмачетата. През първите месеци от живота на детето не се дават за подхранване сокове от червени пладаве и зеленчуци, тъй като организмът на кърмачето не е приспособен да усвоява червения пигмент (той, вероятно, дори не е безопасен в тази възраст). В същото време за предпочитане са зелените плодове и зеленчуци. Това правило се разпространява и върху храненето на кърмещата майка.

Косвена взаимовръзка между зеления и червения цвят може да бъде намерена и в митологията. Съюзът между Венера и Марс, за който се говори в митовете на древен Рим е пример за такава взаимовръзка. Та нали освен фосфора и магнезия по определен начин със зеления цвят е свързана и медта. Астрологично ѝ съответства планетата Венера, определени връзки с която открихме, когато говорихме за фосфора. Марс е астрологично свързан с желязото и червения цвят. От съюза на Венера и Марс се раждат децата Фобос (Страх) и Деймос (Ужас).

«Както вие, разбира се, добре си спомняте, в таблицата на Менделеев липсва [названието на (авт.)] елементът мед. Там този метал се нарича купрум. Това е латинска дума. Римският учен-натуралист Плиний е записал в последния том от своя знаменит труд «Естествена история» следното: «Медта за пръв път била добита на остров Кипър». По името на този остров е бил наречен металът [...]. С Кипър е свързано и още едно необичайно за нас име на медта – Венера. Така се е именувала медта през в средните векове в зашифрованите ръкописи на алхимиците [...]. А защо медта била наречена Венера? И каква е тук връзката с Кипър? Оказва се, че работата не е само в кръсотата на този розово-златист метал. Божествено прекрасната Венера се появила, както повествуват гръцките митове, от морската пяна и стъпила на земята именно на острова на медта – Кипър» [8, С. 17].

Медта влияе върху кръвното налягане, а «кръвта в буквален смисъл представлява колесница на жизнената същност» [6, С. 69]. Да си спомним едно от значенията на червения цвят – любовта на физическо ниво, водеща до създаване и запазване на формите. Любовта – това е съединяващо начало, обединяващо частите в едно цяло. В известна степен може да се каже, че съединяваща сила притежава и медта. «Много тежки метали образуват самородни късове: и златото, и платината, по-рядко – среброто. Още по-рядко се среща в природата самородното желязо. Има дори оловни самородни късове. Но само един метал – медта – е способен да образува самородни късове с колосални размери. Геолозите са срещали залежи от самородна мед, чиято маса според изчисленията възлиза на стотици тонове! » [8, С. 18].

Медта е практически първият метал, от който човечеството е започнало да постига свойствата на металите. Тя притежава относително съпротивление 1,75.106 Ома/cм. А това при продължителен контакт с тялото води до отслабване на волята. «Ето как Агни Йога подтвърждава изводите относно значимостта на металите с голямо съпротивление: «Металите биват предпочетени не според цеността им, а според съпротивлението. Не трябва да се носят медни вещи. Древните са знаели колко по-полезен е бронзът […]. Не само зарядът на докосването, но каналът на метала донася болест». «Наистина, съпротивлението на бронза е по-голямо от това на медта, но Агни Йога говори и за вредоносното действие на металите с малко съпротивление. Такива метали не учат човека да се съпротивлява, да противостои на трудностите, поради това те биват вредни, особено за хора с неустойчива психика» [12, С. 63-64].

 

Зеленият цвят, за който стана дума по-горе, е взаимосвързан с процеса на фотосинтеза – процеса на синтез на органични вещества от неорганични – въглеродния диоксид и водата – при участието на слънчевата енергия и хлорофила. Това е единственият процес в биосферата, който води до увеличаване на нейната свободна енергия за сметка на външен източник[71]. Според приблизителни пресмятания на учените, в резултат на фотосинтезата на Земята всяка година се образуват около 150 млрд. т органично вещество и се отделя приблизително 200 млн. т свободен кислород.

Ако разгледаме хлорофила, благодарение на който се осъществява фотосинтезата, от гледна точка на езотеризма, то той и гранулите, в чийто състав влиза хлорофилът, съответстват на умствения център на растенията, които приемат и усвояват светлина подобно на мозъка на животните и хората. Ето какво казва за това Уилям Дауър. «Гранулите, съответстващи на нисшия разум, са центрове на най-активна нервна дейност. Тази дейност може да бъде  прогресивна или регресивна. Регресивните изменения в тези гранули могат да доведат до това, клетката да стане ненормална и болна. Прогресивните изменения в тези гранули поддържат нормалното функциониране на клетката, способствайки както за нейния растеж, така и за растежа на организма, чиято част е тя. Например, в клетките на растенията тези гранули съдържат хлорофил, представляващ зелената оцветяваща материя на всички растения, и който при попадане на слънчева светлина върху растението разбага въглеродния диоксид, вдишван от растението мрез неговите листа (дробове), като отделя от този газ кислород и способства за неговото втвърдяване в дървесната структура на растението – по този начин той изгражда растението. Това действие точно съответства на действието на нисшия разум. Нисшият разум търси онова, което му е нужно, и го овладява, отхвърляйки онова, от което той няма нужда. Той винаги се стреми към изграждане. Същото се отнася за гранулите и клетките на животните» [6, С. 25].

 

Ако разгледаме отделно споменатия по-горе въглерод, то следва да подчертаем, че той представлява основата на всички органични и биологични съединения. При изгарянето на органични вещества в саждите остава голямо количество въглерод, а при подлагането на последния на високо налягане и температура се обпазува диамант – най-твърдият измежду всички природни материали, символ на красотата на неорганичния свят и на твърдостта. «Въглеродът присъства в природата в много големи количества. Дървесината се състои в основната си част от чист въглерод, същото се отнася за въглищата. Въглеродът може да бъде открит във вид на карбонати на различни минерали като варовика и т.н. В животинското царство той също присъства в големи количества във всички създания, в това число и в човека. По същество той може да бъде считан за основа на чисто физическия човек. В човешкия организъм има твърде много неизползван въгрлерод. Това прави човека твърде материален и излишъкът от въглерод препречва пътя на фините вътрешни сили и препятства тяхното функциониране. В този въглерод обаче е скрита голяма сила, топлина или енергия; и ако във ъвглерода се влее достатъчно количество кислород, тоест прана, тогава огромна енергия ще се освободи както на физическо, така и на астрално ниво. Но ако излишъкът от въглерод, въглероден диоксид и други карбонати продължава да се увеличава, това ще доведе до смърт.

В състава на най-отровните субстанции количеството въглерод в значителна степен превишава количеството кислород. Въглеродът съответства на физическото тяло, на земята; и поради това тялото може да се смята за окончателен продукт на Висшите Принципи, въздействащи един на друг и утаяващи се във вид на тяло. Тоест, праната въздейства върху низшето астрално тяло и поражда физическото тяло» [6, С. 164-165].

Изхождайки от казаното по-горе, можем да разберем определената взаимна връзка между страстта и закрепостяването на духа. Страстта е свързана най-вече със сладкия вкус. Сладострастието – това е стремеж към получаване на удоволствия, наслаждение. Въглехидратите (на захарта), които съдържат голямо количество въглерод, са необходими за изграждането на формата[72]. Те носят в себе си и голямо количество енергия, която може да лъде освободена значително по-лесно, отколкото при процеса на окисляване. Но при преминаването на определена черта[73], при нарушаване на съизмеримостта[74], Божието става дяволско. Въглеродът от благословение се превръща в проклятие. Той «преуплътнява» вече създадената форма. Неслучайно при високо налягане чистият въглерод образува най-твърдия измежду съществуващите на Земята естествени минерали – диаманта.

Индийските йоги твърдят, че трябва да се яде при усещане за глад и то не до пълно насищане, което не е нищо друго освен преяждане, водещо до «сънливост на съзнанието», леност. Пословицата «апетитът идва с яденето» е измислена от невежите, които във всичко търсят удоволствията на плътта, а не на духа. Захарта и солта, които са имали първоначално общ корен в славянските езиции са призвани да «подобряват» естествения вкус на храната, водят до притъпяване на възприятието на вкусовите рецептори, до преход отвъд границата на потребление на наистина необходимото на организма количество храна, до разпарване на апетита. Захарта и солта са консервиращи вещества. Организмът се задръства със шлаки  и от «храм на духа» се превръща в негова противоположност – «затвор за духа».

«Хляб и зрелища» е девиз на тъмните, привързващи душите на хората към телата, в които те се намират в даденото въплъщение. Именно търсенето на лесни наслаждения е показател за разлагащо се съзнание, за «консервация» на намиращия се в него дух.

Онова, което е прието да се нарича органична химия, подразбира изучаването на съединенията на въглерода. Всички «живи» организми имат в основата си въглерод – за разлика от Царството на минералите, където по-голямо значение има силицият.  

Да си спомним, че именно от атомите на кислорода се образуват молекулите на озона (една от алотропните форми на кислорода), предотвратяващи достигането до земната повърхност на ултравиолетовите лъчи, разрушаващи създадените посредством Червения цвят форми на живот. Кислородът се потребява от животните и хората, а се отделя въглеподен диоксид, докато в процеса на фотосинтеза растенията, обратното, поглъщат въглероден диоксид и отделят кислород, като по този начин поддържат равновесието на жизнената дейност на организмите на планетата. Заедно с вдишвания кислород растенията и животните получават прана, която се пренася от кислорода. Окултно именно кислородът е свързан с праната [6, С. 161]. Без потребление на прана, доставяна с кислорода и разнасяна по организма от кръвта, съзнанието не би било способно да се развива в материалния свят. «Праната въздейства върху нисшето астралное тяло и поражда физическото тяло» [6, С. 165].

Интересно е, че в планините, където, както е известно, има понижено съдържание на кислород, лявото полукълбо на мозъка, което отговаря за логическото мислене и речта, се потиска. При това дясното, образното полукълбо започва рязко да се активира, което в определена степен може да способства за развитието на творчеството.

Кислородът съставлява около половината от нашата планета [6, С. 159]. «От физическа гледна точка животът – това е окисляване, а окисляването е химическото съединяване на кислорода с останалите елементи в протоплазмата... Всичко, което знаем за жизнената сила, е обусловено или свързано с химически изменения в [...] протоплазмата. Например, топлината в тялото се поддържа от непрестанно протичащия в тялото процес на окисляване» [6, С. 157]. 

Връщайки се към взаимовръзката между червения цвят и желязото, ще отбележим, че тя е намерила отражение в руския и украинския език. Думите «ржавый» (ръждив), «руда», а също думите «рус», «риж» (рус. «рыжий», укр. «рудий»), рус «рысь» (рис), «рута» със същата основа, но на друго стъпало на редуване, както и рус. «рдеть» (почервенявам) [20, С. 298; 30, С. 386-396]. Първоначалното «рдеть» е свързано и с червеното, и с огъня. «Рдеть» е свързано и с нем. rot («червен») [t-д се редуват] и англ. red («червен»).

Желязото придобива червен оттенък при окисляване, тоест при взаимодействие с кислорода. Ръждата е продуктът от това окисляване. При силно окисляване ръждата придобива тъмен цвят: да си спомним санскр. krsna – «тъмен, черен; Кришна» и санскр. krsnayas – «желязо». Вероятно, желязната руда е наречена така поради червения си цвят. И може би по-късно названието на желязната руда станало общо за всички руди, въпреки че рудите на другите метали могат да имат и всякаква друга окраска. 

Едно от главните предназначения на атома желязо в хемоглобина е транспортирането на кислород и въглероден диоксид[75]. Може би именно поради това на латински език «желязо» е ferrum[76], което буквално значи «твърд, здрав», подобно на латинската дума fero – «нося (доставям, транспортирам)». И още едно наше предположение. Напълно възможно е за нашата планета желязната руда да е същото, което е хемоглобинът за организма. Вампирите, за да получат жизнена енергия, изсмукват кръвта от жертвата си, а падналото човечество в търсене на по-лесно съществуване създава машини, използвайки метали, сред които лъвският пай се пада на желязото. Кали юга[77], в която живеем днес, има още едно име – «Железен Век» [още една връзка между желязото и черното[78]] – век на упадъка, на пълната деградация, може би, наречен така поради активното използване на желязо от хората.

За «рус» и «риж» може да се каже, че риж – това е сякаш концентриран рус цвят. «Рисът» получава това име си поради цвета на козината си. Според някои източници рижите (особено огнено-рижите) притежават вродени магичски сили. За косите изобщо може да се каже, че те са приемащо-предавателните антени на организма, позволяващи по-добре да бъде усещан финият план. Животните с дълга козина и жените с дълги коси са по-чувствителни към астралния (финия) план. При жените освен това космите са с по-голям диаметър и с по-голяма здравина, отколкото при мъжете. Жените са способни по-добре да възприемат мисъл-формите. Природата ги е дарила с по-голяма чувствителност и като по-отговорни за съдбата на детето, и като «осеменяващи» мъжете с нови идеи[79]. На материално ниво мъжът оплодотворява жената, тя износва плода и ражда. На фино ниво е обратното, опродотворяваща е жената, която дава идеята на мъжа. Мъжът, от своя страна, «износва» и «ражда» семето-идея[80] – осъществява, проявява замисленото.

Жените притежават по-голяма от тази на мъжете магична сила. Това е свързано с по-финото устройство на жената: мъжът е физически по-силен, но психически е много по-слаб. С това се обяснява, че сред жените са повече ценителите на изкуството и търсещите духовна храна. Жената притежава и по-развито въображение[81], а именно то е много важно за магията: при всяко магично действие е много важно извършителят да го вижда в своето съзнание от начало до край без прекъсвания. Дългите коси увеличават възможностите на жената: те ѝ позволяват и по-добре да възприема мисъл-формите, и да фиксира повеме енергии. Неслучайно вещиците се стараят да имат дълги коси и обичат да ги разпускат, наслагвайки чрез тях своите енергии върху околните.

В някаква степен косите, както и нервната система, могат да бъдат сравнени с проводници, пропускащи електрически ток. Ако вземем бобина със сърцевина, то при движението на тока по намотките възниква електромагнитно поле. Ако в това поле поместим друга бобина съ сърцевина, в нея също ще възникне електрически ток[82]. Аналогична ситуация възниква с хората и висшите животни. Косите, нервната и кръвоносната система изпълняват в този случай ролята на сърцевината и бобината[83], а в ролята на електрически ток е токът на психическата енергия – мислите, чувствата, желанията, волята. Именно на свойствата на взаимопреход в бобините със сърцевини на тока в електромагнитно поле и обратно се основават емпатичността (така да се каже, «вчувствуваемостта» в психическото състояние) при кучетата или телепатията при хората, а също  спонтанността на възникване на мисъл у другия човек, дъкато първият си я е помислил, но още не я е изрекъл.

Връщайки се към «кръвта», следва да кажем и за нейните магнитни свойства, обусловени от наличието на желязо и благодарение на които са възможни множество магични действия. Явлението магнетизъм «внимателно се изучава от времето на Аристотел и до наши дни. Сред книгите, написани от Аристотел, има специално съчинение «За магнита». Ученият-алхимик и поет от ранното средновековие Марбад Ренски (1035-1123 гг.) е писал за магнита следното:

 

Камък на име магнит в троглодитски земи се намира;

Впрочем, страните индийски също богати са с него.

Лесно познава се той по кафяво-ръждивия цвят

И по това, как привлича железни предмети.

Пръв го приложил, както разказват, Деендор Мага,

че в делата магични от магнита няма по-силен.    [8, С. 77].

 

За кръвта може да се каже, че тя е втората (след спермата) по сила и наситеност с енергия субстанция на живия организъм и действията, свързани с нейното използване, в магията са едни от най-силните и бързодействащите. Възможно е «рута» – растението, използвано в омайното биле – също да е някак свързано с магнетизма. Омагьосаният от магнитната сила бива привлечен от онова, към което го «прикрепи» магьосникът. От кръвта е обусловена и по-тясната връзка между кръвните роднини. Интересно е, че «ч-р» имат думите «чар»,  «червен», «черен».

Бихме искали отделно да изложим нашите наблюдения за звука «р». «Р» присъства в названието на червения цвят в много езици: бълг. «червен»; укр. «червоний»; полск. czerwony; рус. «красный»; фр. rouge; нем. rot; англ. red; лат. rufus... В латинския има и други думи, свързани с «р» и червения цвят: rutilo («правя червеникав, оцветявам в ръждив цвят»), rubor («червенина»), rubricaчервен глинест хематит»)...[84] [7].

Звукът «р» е един от най-трудните за произнасяне в нашия език. Детето го овладява последен – вероятно поради това, че произнасянето на звука «р» изисква по-голяма напрежение на органите, участващи в звукообразуването, отколкото другите звуци. Възможно е произнасянето на звука «р» да е показател за това, че наскоро въплътилата се отново душа напълно е доизградила мисловно-енергийните проводници, необходими за управляване на физическото тяло.  На материалния свят в окултизма съответства червеният цвят[85].

Според нашите догадки звукът «р» е свързан с волята[86], а намиращият се във фонетична двойка с него звук «л» – с мекотата. Това не е абсолютен закон, но е често срещано явление – също както и това, че звукът «р» почместо се използва за обозначаване на и правото и дясното направление, а звукът «л» – на лявото. Ще дадем някои примери за казаното по-горе.

Буквата «р» се съдържа в следните лексеми: рус. прямо; правый; правда; править; право; упрямый[87]; просто / простить; англ. straight («право»); англ. ruling («управляващ»); англ. right («прав, десен»); лат. rectus («прав»); лат. rector («управител»); фран. regle («правило»); фран. regent («управник»); фран. droit («прав; десен»); нем. gerade («прав; право»); нем. Regierung («правителство»); нем. Recht («право»); нем. recht («прав; лек, летя, рея се»).

Буквата «л» съдържат лексемите: ляв; англ. left («левый»); «гладя»; «глина» и свързаните с нея «глист» и «глисер» (от фран. glisser – «плъзгам се»); англ. slip и slide с общо значение «плъзгам се»...

Благодарение на наблюденията на думите можахме да открием някаква връзка на звука «р» едновременно с рус. «красный» и рус. «крыса». Ще приведем примери: фр. rat – «плъх», а фр. rouge[88] – «червен»; англ. rat – «плъх», а англ. red – «красный; багровый; риж» [t-d се редуват]; рус. «крыса» и «красный»; полск. szczur – «плъх», а полск. czerwony – «червен»; укр. «щур» – «плъх», а укр. «червоний» – «червен»; нем. Ratte – «плъх», а нем. rot – «червен».

В немския език има още една връзка: Ratte прилича на Rat («съвет») [16; 17], която е свързана с група думи на «рад». Можем да предположим, че такава подобност на «рад», Ratte и Rat не е случайна. Плъхът е животно, което издържа на радиация в доза, значително надвишаваща дозите, летални за другите животни и човека – около 1000 рентгена/ч. Уникалността на имунната система на плъховете се проявява и в други направления. Например, ако се даден плъх бъде успешно отровен с някаква отрова, неговите «роднини» изяждат трупа на отровения и скоро след това техните организми изработват имунитет срещу отровата. Плъховете са изключително мутабелни, а също така притежават много високо за животни ниво на интелигентност[89]: плъхът е един от символите на хитростта и приспособимостта. Косвено свидетелство за връзката на плъповете със съзнанието е и това, че плъхът е способен да разпознае по миризмата психичноболния човек: в неговата нервна система се отлагат токсини, които обонянието на плъха е способно да възприема. Всичко това ни подтикна към мисълта, че плъхът е свързан с енергията и съзнанието, а също и с червения цвят – символ на материалния свят, цвят на изграждането и запазването на формата.

Развивайки последната мисъл, можем да си спомним, че плъхът е животно, което според източната митология първо е дошло при Буда: зверовете се договорили помежду си, че пръв при Буда трябва да отиде най-едрият измежду тях – Бикът. Плъхът подслушал техния разговор и, като измамил всички зверове, дошъл при Буда пръв. Поради това 12-годишният цикъл на източния хороскоп започва с годината на плъха (мишката). А, както е известно, в началото е заложена програмата на цялото. Очевидно в «плъха» е кодирана информацията за развитието на въплъщаващите се съзнания в материалния свят. Самият «плъх» се чувства в материалния свят «като риба във вода». Което води до това, че специализираният в съществуване в материалния свят «плъх» става привързан към света на формите и с течение на времето става негов роб, отказващ се от по-нататъшна еволюция. Онова, в което «плъхът» първоначално е бил силен, при запазване на егоцентричността[90] с течение на времето се превръща в най-слабата страна на «плъха», в негово проклятие.

Мисълта за това, че в «плъха» е заложена програма за развитието на съзнанието в света на формите, ни подтикна към построяването на следната таблица:

 

 
 
Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби
Плъх Бик Тигър Котка, Заек Дракон Змия Кон Овца Маймуна Петел Куче Глиган
до ре ми фа сол ла си
червен оранжев жълт зелен светлосин тъмносин виолетов
 
 

 

На плъха съответства началото на спектъра – червеният цвят, – и началото на европейския хороскоп – знакът на Овена. Овенът е свързан с желязото, а Марс – с червения цвят. Марс е инициатор на новото. Овенът е огнен знак, който измежду частите на тялото съответства на главата. Главата е свързана с психическата енергия, използвана по време на мислене и спадаща се към стихията на огъня. Мимоходом ще споменем, че на всичките три огнени знака съответстват частите на тялото, през които преминава централната нервна система: Овен > глава – главен мозък; Лъв > гръб – гръбначен мозък; Стрелец > таз, седалище и бедра – долния край на гръбначния мозък. При животните под влияние на Стрелеца се намира още и опашката, в която завършва централната нервна система и която в известна степен представлява «освободител» или разпространител на енергията у животното. Така плъхът, огънят, радиацията, психическата енергия и червеният цвят се намират в определена взаимовръзка. Близки да тях са също кръвта, крилата, кръстът и Христос.

Кръвта, както вече беше споменато, в езотерично отношение представлява вместилище на астралната енергия и нефеш (животинската душа). Кръвта е посредник  между менталното и физическото ниво (тяло). Тя е взаимообусловена с вътрешната среда на организма: кръвта активно влияе върху средата, а промените в средата на свой ред се отразяват върху състоянието на кръвта. По всяка видимост на това се основава метонимията [91] – преносът на значение от материално на психично ниво в думата «съкровен». Кръвта изразява онова, което е скрито вътре в организма и е сякаш негова същност. Тя не излиза (при нормално състояние на организма) навън, също както и съкровеното представлява онова, което е скрито от чуждите, не се излага на всеобщо обозрение, а се пази «вътре» в душата.

В духовния свят процесът на сътворяване се осъществява от съзнанието въз основа на онова, което то има вътре в себе си, което то притежава в абсолютното значение на тази дума. Завършек на творчеството е раждането – извеждането на сътворената от дадено съзнание същност от себе си. Творецът обезпечава съществуването на своето творение и, обучавайки го, постепенно го извежда до нивото на самостоятелен творец, на което той самият е пребивавал допреди това. След известно време творението, «създадено по образ и подобие на Бога», започва самото то да твори, а неговият творец се издига на следващото, по-високо еволюционно стъпало. Сега вече неговата рожба ще «доведе» своите творения до нивото на самодостатъчни творци, като по този начин ги въвежда в безпределната творяща Йерархия на Светлината. Като резултат се осъществява непрекъснат процес на сътворявания-раждания.

Ако условно обозначим първия творец с числото 1, неговото творение – с числото 2, творението на неговото творение  – с числото 3 и така нататък, можем да нарисуваме следната схема. Творецът-1 е творение на демиурга-0 и същевременно творец за творението-творец-2, тоест представлява посредник между него и средата, в която се развива творецът-творение-2, а също така негов покровител. Творецът-2 на свой ред също е посредник между твореца-2 и творението-творец-3 и тъй нататък.  Всеки творец става покровител на своето творение: едновременно и сякаш го прикрива (покрива, защитава), и представлява среда за неговата по-нататъшна дейност. Така, покровителят е и родствен отвътре, по кръв («плът от плътта») на своето творение, и го покрива отвън.

В езика също могат да се проследят подобни връзки. «Кръвта» е скрита вътре в организма. Рус. «кров» (покрив, подслон) покрива отгоре, отвън, и е свързан с рус. «крыть» (покривам) и «крыша» (покрив). Свързан е «кров» и с думата «крила»: крилата са онова, с което покриват пространството. Може да се построи своеобразна верига от кръвта към крилата: кръв – покровител – кров – покрив – покривам – крила. Като потвърждение на подобна взаимовръзка можем да приемем и факта, че за излизането на душата във фино тяло от физическото йогите могат или да спират движението на кръвта, забавяйки пулса, или да пренасищат кръвта с кислород. В първия случай организмът не получава достатъчно прана, във втория я получава в излишък. И едното и другото довеждат до отделяне на астросома от плътта. Съществуват определени магически практики, основани на овладяването на собствената кръв и нейния пулс, които позволяват да се изпращат волеви импулси на разстояние и да се въздейства на определени събития, насочвайки ги в желаното русло. можем образно да кажем, че кръвта представлява и своеобразна стартова площадка за излитането на финото тяло и до определен етап е негов носител. 

Кръв на Бога и Йерархията на Светлите Сили е самата светлина. «Христос» е представител на тази Йерархия, «Словото в плът», планетарен Логос, около когото се намират всички природни Царства (минерално, растително, животинско), в това число и човечеството. Христос е нашият творец, с когото сме свързани с кръвна връзка.

Като цяло, всичко в този свят е много тясно взаимосвързано и произтича едно от друго, имайки при това общ източник, който е прието да се нарича Господ Бог. Тъмните сили начело с Денница (същият е и Дявол, Сатана, Луцифер, Шайтан, Баща на лъжата и т.н.) са успели да удържат голяма победа, като са постигнали хората в търсене на по-леки пътища да се «специализират» и да не възприемат този свят цялостно. Човечеството е престанало да усеща, да осъзнава, че представлява съставна част от света, в който живее, като се намира в много по-тясна връзка с този свят, отколкото му се струва.

 

Бердянск, 23.09.1997, вт. – Переяслав-Хмельницкий, 11.08.2006, пт.

 

 

Литература

 

1.  Андреев Д.Л. Роза Мира. – М.: Мир Урани, 2008. – 606 с.

2. Библия.

3. Блаватская Е.П. Ключ к теософии. – М.: Сфера, 1996. – 405 с.

4. Ганич Д.И., Олейник И.С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К.: Фенiкс, 1995. – 560 с.

5. Ганшина К.А. Французско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1982. – 912 с.

6. Дауэр В. Эзотерика для начинающих. – М.: REFL-book, 1994. – 189 с.

7. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М.: Рус. яз.-Медиа, 2003. – 846 c.

8. Здорик Т.Б. Камень, рождающий металл. – М.: Просвещение, 1984. – 191 с.

9. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. – М.: Филология, 1996. – 944 с.

10. Крицман В.А., Станцо В.В. и др. Энциклопедический словарь юного химика. – М.: Педагогика, 1982. – 367 с.

11. Кузьмичев И.К. Лада. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 302 с.

12. Мазова Е. Эзотерика царства минералов. – М.: Скрин, 1996. – 223 с.

13. Макаров К.А. Химия и здоровье. – М.: Просвещение, 1985. – 144 с.

14. Максин В.И. Химия, человек, природа. – К.: Радянська школа. – 71 с.

15. Мифологический словарь / Гл. редактор Е.М. Мелетинский. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 672 с.

16. Лепинг Е.И., Страхова Н.П., Лейн К., Эккерт Р. Русско-немецкий словарь. – М.: Русский язык, 1976. – 847 с.

17. Лепинг Е.И., Страхова Н.П., Филичева Н.И., Цвиллинг М.Я., Черфас Р.А. Большой немецко-русский словарь. В 2 т.– М.: Сов. энциклопедия, 1969. – Т. 1 – 760 с.; Т. 2 – 680 с.

18. Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. – К.: София, 1994. – 479 с.

19. Повезько М.П., Балла Н.И. Англо-украинский словарь. – К.: Радянська школа, 1974. – 664 с.

20. Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – 623 с.

21. Рудникова Н.П. Солнечный путь. Арканы Таро. – М.: Беловодье, 1995. – 400 с.

22. Седельников В.П. Эта всесильная химия. – Донецк: Донбасс, 1979. – 142 с.

23. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1988. – 622 с.

24. Стульгинский С.В. Космические легенды Востока. – Ростов-на-Дону: Орфей, 1992. – 315 с.

25. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. – М.: Правда, 1990. – 839 с.

26. Флоренский  П.А. У водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990. – 447 с.

27. Хейч Э. Посвящение. – М.: Сфера, 1997. – 271 с.

28. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2т. – М.: Русский язык, 1994. – Т.1. – 622 с.

29. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2т. – М.: Русский язык, 1994. – Т.2. – 560 с.

30. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1975. – 542 с.

31. Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь. – М.: Русский язык, 1983. – 840 с.


Бележки

[1] Главен принцип на езотеризма, чието авторство се приписва на легендарния посветен на Древен Египет Хермес Трисмегист и който гласи: «Каквото горе, това и долу, каквото отвътре, това и отвън».

[2] Целомъдрие – словообразувателна калка на гръцкото «sophrosyne» – «благоразумие, здрав смисъл, разсъдък».

[3] «Окултен» от лат occultus («скрит, таен»). Окултизмът включва в себе си цялата сфера от психологически, физиологически, космически, физически и духовни феномени. С други думи, окултизмът – това е система от науки за тайните на природата. Като синоним за нему често използват думата с гръцки произход «езотеризъм», което също означава «скрит, таен» (от гр. esotericos – «вътрешен, съкровен, скрит»).

Окултните знания в отминалите времена са били достояние единствено на посветените и са били предавани на онези, които са поемали по духовния път. Тези знания били скрити от масите, от обикновените хора поради основателната причина, че знанията са могли да бъдат използвани от егоистични съзнания за зли цели и превърнати в черна магия. Народът се е задоволявал само с екзотеричните знания, изразени в традициите, обредите, ритуалите без разяснаване на съкровената им същност. Но постепенно съзнанието на масите расте, и много от засекретените в древността знания сега стават достояние на мнозинството хора.

[4] Прозрението е свързано с процеса на съзерцание, със зрението, натрупването на светлина, също както с натрупването на светлина е свързано и съзряването (вж. също бел. №9). Да прозреш – значи да натрупаш в себе се необходимото за дадения проблем знание. Тогава изчезват съмненията и се появява точното знание-разбиране-виждане (рус. видеть=ведать) на проблем, отговорът (рус. ответ) става за позналия очевиден («очи»; т.е. «виден за очите, съзнанието»). Неслучайно в думата «светлина» има «-вет-», свързано с рус. «ведать» («зная»), а последното – с «вид-виждам-водя-вест» (ср. др.рус. «вежды» – «клепки; очи»). Незнание-невежество се асоциира с тъмнината, мрака, т.е. с поглъщането на светлина в себе си, характерно за всеки представител на лагера на тъмните сили, чието съществуване след грехопадението е основано на енергиен вампиризъм, тоест отнемане на светлина-енергия. Така, гръцката дума «Аид», служеща едновременно като име на господаря на ада и название на неговото царство, в буквален превод означава «невидимо». Такова название то има поради отсъствието в онзи свят на достатъчно за нормално виждане количество светлина.

И так, «невежа» – това е «оня, който е сляп по отношение на знанието». Рус. «вежды» и външно, и по смисъл много прилича на думата «звезда» – онова, което дава светлина, позволява виждането»: ср. Украинските думи «зірка» («звезда») и «зір» («зрение»), остарялото «зри» («виж»), «съзерцание». –Да прозреш в накакъв въпрос означава правилно да го изобразиш в себе си, в микрокосмоса една от съставните части на макрокосмоса, съответстваща на дадения въпрос. Тогава съзнанието-микрокосмос става своеобразно огледало (рус. «зеркало», др.рус. «зерцало») на макрокосмоса: рус. прозреть > зреть > созерцать > зерцало > зеркало.

[5] Изток < изтичам– «водя начало от».

[6] Светец – «този, който свети»: да си спомним думите на широко известната песен «Город золотой» («Златен град») от репертоара на групата «Аквариум» – «който е светъл, той е и свят!» Светецът – това е човек, посветил себе си на духовния път, ставащ, с придвижването си по този път посветен от все по-високо ниво. Светлината носи в себе си духовна сила, знания и энергия (энергоинформация) на Бога, представлявайки по същество Негова кръв. Немското widmen («посвещавам») е свързано с рус. «ведать-видеть» (ср. укр. «відати» – «ведать, знать») (вж. също бел. №4).

[7] Може да се каже, че тези значения са пряко свързани с работата на съзнанието и със светлината.

[8] Прощението е едновременно и акт на любов, и работа на съзнанието. «Простя» е свързано с «просто». Ние можем истински да простим само онова, което можем да разберем (да приемем в себе си), което сме преживяли сами (в този или в минали животи) и последиците от което занем отнапред [за сметка на нашия предидущ опит]. Прощението е снизхождение до извършващото в дадено време грях (или неотдавна извършилото, но все още не успяло да изстрада разкаяние) съзнание от съчувствие към него, знаейки каква отплата го чака за греха и без нашето въздействие.

Прощението не може да бъде изкуствено, а се осъществява само когато ние в действителност сме преминали именно през този грях. Просто-простя е свързано с правдата и прямотата (= «стоене на крака»). Да простим истински на някого можем само когато разберем (тоест за нас това стане просто) защо човекът е постъпил така, а не другояче, и какви ще бъдат следствията от постъпката му. Преминавайки през подобен грях и преживявайки страдания (събирайки реколтата, провеждайки жътва), а след това осъзнавайки и разкайвайки се за извъриения грях, душата станва духовно по-силна, а нейното съзнание се разширява.

Да простим на другия в духовен смисъл можем само когато изпитваме състрадание към грешащия в даден момент. Думата «състрадание» подразбира не отхвърляне на грешника, а съпреживяването му (но не и снизхождение към неговия грях) и уповаване в това, че Силите на Светлината ще помогнат на грешащия да преодолее този грях, посилно помагайки им в това. Състрадание – това е съчувствие, – дума, представляваща калка на гръцката дума «симпатия». Гръцките «сим» – «со», а «патос» – «чувство, болка» (ср. патология, патос). Да простиш на някого значи да прочувстваш другия, да го разбереш, да прозреш, да узнаеи истината за него. Да не простиш – значи да се обидиш. А думата «обида» произлиза от думата «вия». Да се «обидиш» – това знами да обидиш себе си, да се обвиеш в демонични енергии. Прощението (и на себе си, и на другите) носи в себе си духовно освобождение, изпълване със Светлина, с Божия благодат.

[9] Астралният план е наречен така поради свойството му да свети: лат. «astra» – «звезда, небесно светило». Астралният план е свят на желанията, страстите, чувствата. Астралът е посредник между материалния и менталния свят – между света на формите и света на мислите. Символ на астрала е Змията, която е едновременно символ и на греха, и на мъдростта. Грехът е желание да придобиеш за себе си славата Божия, егоцентризъм на отдалечилата се от Бога душа. Змията е символ на греха, когато се имат предвид егоистични желания. Подобни желания водят към извършване на постъпки, за които дадената душа, като резултат от действието на кармичния, причинно-следствен закон понася «наказание». В процеса на страдание душата прозрява: натрупва светлина, «съзрява»; укр. «зір» – «зрение», а укр. «зірка» – «звезда»; рус. «невежда» – «незнаещ, профан», а «вежды» – «клепачи, очи» (вж. също бел. №4). Прозрялата душа се разкайва и нейните желания престават да бъдат собственически. Сега вече Змията става символ на мъдростта, духовното знание и съответните му желания.

[10] Лунатици (=сомнамбули) – хора, тясно свързани с Луната и повече от другите подложени на нейното влияние за сметка на това, че, според езотеричното обяснение, в минали животи активно са практикували черна магия. Така, в испански езике думата lunatico има едновременно значенията «лунатик» и «маниак». Вероятно такава връзка може да се обясни с това, че магьосничеството е построено върху използването на «мръсния астрал», тоест страстите, непросветлените эгоистични желания на хората, съответстващи на животинското ниво на съзнание, а хората са преминали през животинския етап от своето развитие на Луната, когато на тази планета е кипял живот.

[11] Интересно е, че на украински «луна» означава «ехо», тоест онова, което подобно на огледало «повтаря»: огледало – изображение, ехо – звук. Английското loan, подобно на думата «луна», има значението «повтарям, заимствам», и сякаш съответства на украинското «луна»ехо»).

В испанския език лексемата luna има едновременно значенията «луна, месец» и «огледало».

[12] Двете начала за Космоса са равностойни и нормалното състояние на съзнанието е андрогинното, при което мъжкото и женското начало са уравновесени, намират се в хармония. В процеса на жизнена дейност на преден план трябва да излиза ту едното, ту другото начало, в зависимост от решаваните от съзнанието на дадения етап задачи. Когато съзнанието получава нещо, по отношение на даващия тя се проявява като пасивно, женско начало. След като усвои полученото, съзнанието започва да го реализира в творчески акт и, като отделя сътвореното от себе си, става активно, мъжко начало. Всеки протичащ в Космоса процес има различна окраска на различни етапи. Самият процес на богопознание не е изключение.

[13] «Алотропия –способност на някои химични елементи да съществуват във вид на две или няколко прости вещества, различни по строежа и свойствата си... Шведският химик Й. Берцелиус предложил за това явление названието «алотропия»: гр. allos – «друг» + гр. trope (tropos) – «свойство; завой». Например, въглеродът съществува във вид на въглен, графит и диамант» [10, С. 17].

[14] «Луцифер» от латински буквално означава «светоносец»: лат. lux (lucis) – «светлина» + лат. ferre – «нося» [24, С. 293]. «Фосфор» (или ещё Эосфор) от гръцки буквално «светоносещ»: греч. phos – «светлина» + греч. phoros – «носещ» [25, С. 550].

[15] Думата «човек» (рус. «человек») предава идеята за превъплъщението на безсмъртната по своята природа същност (в окултен смисъл), микрокосмоса-съзнания, в който се отразява макрокосмосът (тялото на Духовната Йерархия начело с Върховния Творец). Човекът е частица от духа (монада), в която е отразен целият Абсолют. Другояче казано, човекът, «създаден по образ и подобие Божие», е все още неразвил се Бог-творец, въплъщаващ се, за да разкрие своята потенция (лат. potentia – «мощ, сила; могъщество, власт...») [23, С. 484], призван да бъде сътворец на Господ Бог и Неговата Духовна Йерархия (Силите на Светлината).

[16] Без памет е невъзможно каквото и да било мислене, но понякога може да му пречи и «излишъкът» от памет.

[17] За окултизма това е аксиома.

[18] Фосфолипиди – сложни органични съединения на фосфора и липидите (мазнините) [гр. «липос» – «мазнина»], в голямо количество намиращи се в нервните тъкани.

[19] Всяка информация носи в себе си енергия, а всяка енергия – информация. И едното, и другото са сгъстъци дух, живи същества (същности), тъй като всичко във Вселената е живо! Дори самото название «Вселена» не е нищо друго, освен променената дума «вселен», тоест «населен с живи същества, одушевен». Косвено за това свидетелства и латинското название на Вселената «Универсум», където «уни-» означава «единен, цял», а «версум» е свързано с латинските «веритас» («истина»), «версия», «вербум» («глагол; действие»), «вита» («живот»), българските «време», «вяра» и така нататък: нима може единният организъм-вселена да бъде жив, ако не са живи неговите части-органи?! [Вж. също бел. №61].

[20] Човекът има сложен строеж и се състои от няколко тела с различна плътност: физическо, астрално (тяло на желанията), ментално (тяло на мислите), будхично (тяло на духовната любов) и други тела, чиято природа е невъзможно да бъде проумяна, намирайки се на човешкото ниво на съзнание. По време на сън астралното по-фините тела излизат от физическото, като продължават да са свързани с последното посредством тънка астрална нишка. По време на смъртта се осъществява процес на излизане, аналогичен на този в състояние на сън, само че нишката се скъсва и физическото тяло престава да бъде одушевено, превръща се в труп. Другояче казано, човек по време на смъртта се освобождава от «дрехата» на своята душа.

[21] Само че качествата на тези енергии се различават.

[22] Митохондрии (гр. mitos – «нишка» + гр. chondros – «зрънце, прашинка») – органели на клетката, нейни своеобразни энергийни станции, в които енергията на запасните вещества се превръща в други видове химическа энергия. Последната се използва от клетката за осъществяване на жизнените процеси.

[23] Подчертаванията са на автора на статията.

[24] Лемурийски < лат. lemures – «души на умрелите».

[25] Може би е случайно, а может и да не е това, че при такива лексеми, като «идея», лат. Deo («Бог», тоест изначалната идея, първичната мисъл, залегнала в основата на целия проявен свят) и «деяние» (по същество, проявление на идеята-мисъл) има обща група букви, към които в определена степен може да се закрепи и общ смисъл.

[26] Светлината по своята природа е антигравитационна. Думата «гравитация» буквално значи «тежест». Светлината позволява да се преодолява силата на тежестта, да се левитира. Неслучайно в английския език light означава едновременно и «светлина», и «лек»; нем. Licht – «светлина», а свързаната с нея leicht – «лек». Както твърдят някои изследователи, чрез очите(=зрението) организмът получава и предава около 90% от енергоинформацията.

«Очите приемат светлина не само за себе си, но и за цялото тяло, също както това правят белите дробове с кислорода. Светлината е сила!» [27, С. 255]. Неслучайно по време на война е имало много проблеми с хората, чиито очи са били увредени. Известно време те не са могли да се придвижват самостоятелно, докато тялото не преминавали към друг начин на енергообмен. «Ако бъде изведнъж лишен от светлина, човек толкова бързо губи сили, че скоро след това не е в състояние да се изправи... Един от най-големите проблеми на войната е била помощта за ослепелите войници поради пълната им безпомощност: при постигналата ги внезапна слепота те дълго време не могли да стоят на краката си. Но благодарение на Бога нашето тяло е толкова гъвкаво, че кожата на слепия постепенно поемала върху селе си цялата работа по снабдяване на тялото със светлина» [27, С. 255].

«В много йогически практики съществува упражнение, което се състои в опита на човек да използва слънчевата светлина като източник на храна за физическото тяло. Това упражнение се осъществява при наличието на жива светлина и представлява ритмично завъртане на главата от една страна на друга. Но така правят йогите. Всички останали, незапознати с йогийската техника, могат да се хранят със слънчева енергия непроизволно. За това им е достатъчно да се научат да мислят свободно, като избавят своя ментален план от консерватизма и шлаките на всекидневните дребнави мисли. Всеки човек, разблокирал своето съзнание, получава възможността да се храни с най-чист слънчев етер. Мнозина са забелязвали, че в процеса на увлеченост от работата са губели сметка за времето, забравяли са за праната и за всичко на света. В тези чудни моменти настъпвало разкрепостяване на чувствата и мислите, отварял се канал към източника на вечно вдъхновение, към слънчевия извор на живота» [12, С. 34].

[27] Нем. Rad («колело») може да се свърже с числото «0», символизиращо началото на броенето, и с лат. radix в значението «начало, произход». Числото «0» – това е начало, съединено с края; Змия, захапала опашката си, Абсолют; «-¥« и «+¥«; онова, от което е произлязло всичко. Числото «0», на свой ред, можем да свържем с буквата «О». Ако «о» стои в началото на думата, то изразява или обхват на нещо в пространството, или обхват във времето: обхват, рус. омывание, околност, одухотворяване, ознаменуване и т. д.

[28] Образно казано, излъчващ светлина, енергия, лъчи, душевна топлина.

[29] Изглежда, че тези значения сочат действия, водещи към плодове, които дават радост.

[30] Състояние на наситеност със светлина, духовна енергиея.

[31] Ср. украинските названия на дъгата – «веселка» и «райдуга» – «дъга на рая».

[32] Лат. lux («светлина, блясък, зрение») е свързано с англ. look [luk] («поглед; гледам»). Английското looks – «красота, миловидност» [19]. «Красота» е свързана също със светлината, а «миловидность» е онова, което «изглежда добре, има красив вид», красиво е за възприятието.

[33] Интересно е, че в украинския език «светлина» е «світло», а «разсъмване» на украински е «світанок» (може да се тълкува като «свит»). В основата на тези понятия вероятно лежи украинското «витись» («вия се»). Нека си припомним, че продължително време физиците са водили спор за природата на светлината: вълнова или корпускулярна (във вид на частици) структура притежана тя, докато не проумели, че и едната, и другата гледна точка са истинни. Спиралата отстрани в двумерно пространство изглежда като синусоида, «вълниста» линия.

[34] Лъкът се изработва чрез огъване на пръти и има извита форма.

[35] «Правда» и в семантично, и в этимологично отношение е свързана с думите-понятия «прям», «прав», «управлявам» (водя по «десния», т.е. правия (рус «правый»), а не по «левия» път), «право» (първоначально принадлежащо на оня, който следва правия път), «правило», «поправяне» и т.н.

Интересно е, че подобна взаимовръзка се проследява в известна степен и в някои други езици. Например лат. rectus («прав») и лат. rector («управник»); франц. droit – едновременно и «право, прав» и «прям»; англ. right – «право, прав»; нем. Recht – «право» и нем. recht – «прав; лек, летя», тоест «правият» е изпълнен с правда, а следователно и със светлина [вж. бел.  №32], антигравитационен...

[36] Към подобна семантика сочи и перифраза като «Баща на погибелта», както са наричали Сатаната светите Отци на християнската църква. Лексемата «погибель» («погибел») е от един корен с думите «сгибать» («сгъвам») и «губить» («погубвам»). Сатана у някои народи (например у караимите) има още едно име, което буквално означава «Баща на Лъжата».

Интересно е, че лексемата «ложь» («лъжа»), която по всяка видимост е съкоренна на думата  «лукавый» («лукав»), в украински език има съответствието «брехня-брехати», което вероятно е етимологично свързано с такива немски лексеми като brеchen («чупя, разчупвам; разбивам; нарушавам (договор, мълчание и т.н.); пречупвам (светлинни лъчи)…»), Brеchen («чупене, повреда; нарушение»), Bruch («повреда; разрушаване; пукнатина, разлом, място на счупване; тех. разрушаване; мед. счупване, пукнатина (на черепа); лом, отломки, трошене (напр. на стъкло)»), Bruchteil («частица, дял»), Brоcken («парче; отломък; откъслеци (напр. от разговор)») и Brei («каша» – по същество, резултат от дробене).

Да си припомним по този повод отдавна известния принцип на тъмните «Разделяй и владей», а също лексемата «шизофрения», която буквално означава «разделяне на съзнанието», тоест изгубване на неговата цялостност, целомъдрие [вж. бел. №2].

[37] «Получать» («Получавам») е родствено на лит. laukti («чакам»). Древно-пруското laukit («търся») очевидно може да се свърже и със зрението и светлината. Гр. leusso «оглеждам». Първичното значение на думата «получать» е «очаквам; изчаквам, изгледам» [16].

[38] Др.рус. «лучаи» – «съдба, случай». За да получиш нещо хубаво от съдбата, трябва подобно на ловец да дочакаш подходящата ситуация, сякаш да «подобриш (рус. улучшить) момента» и да се възползваш от него.

[39] Неосъзната – значи непозната от даденото съзнание, възприемащо всичко ставащо не като резултат от предходни действия, а като нещо хаотично, произволно, «случайно». Такова съзнание не изгражда своята съдба и себе си заедно с нея, а приема щастието (рус. счастье) именно като «лотария» и се опитва да «хване бика за рогата», вместо да върви планомерно към набелязаната цел, като влага за нейното достигане необходимото количество труд и време. Всички наши действия ни правят съпричастни към техните резултати. Чрез тях ние се причастяваме [получаваме в част, дял; укр. «доля» е едновременно и «част», и «съдба»], ставаме самоосъзнаваща част от Абсолюта, съединяваме се с друга Негова част (с «не нас»), ставаме щастливи (рус. счастливыми – притежатели на всички части и в това число на себе си).

[40] «Водят» Липиките (друго тахно название е Пазители на карма) – йерарси с демоничен характер, безпристрастно отговарящи за осъществяването на «законите на равновесието», причинно-следствените закони. По думите на Даниил Андреев, «това са същества с висок интелект, но със студена като лед сфера на чувствата. Еднакво са им чужди ненавистта и любовта, злобата и състраданието. Те са поели грижата за механизма на кармата, като попълват загубата на своите жизнени сили с еманациите от душевните мъки на хората, които след живота в Енроф са принудени да се спуснат в Скривнус, Ладреф и Мород – горните слоеве на чистилищата. Размерите на тези същества са огромни; те са полупрозрачни и сиви, като мътно стъкло, телата им са правоъгълни, а муцуните, колкото и да е странно, показват известно сходство с муцуните на кучетата-пазачи: щръкнали уши и бдително наблюдаващи очи. Със силите на Светлината те влизат в борба само когато тези сили предприемат труд по смекчаването на законите на кармата и преобразуване на чистилищата» [1, С. 167].

[41] Думата «чин» е свързана с понятията «начало» (ср. рус. начинать – започвам, причина, почин) и «ред». Ст.сл. «чинъ» – «ред; време (за нещо)». Ст.сл. «восчинати» – «преразглеждам решение, премислям по друг начин, пререшавам», тоест на фино ниво да се завърнеш към началото и да тръгнеш по друг път. Рус. «чинить» – первоначално «следя за реда», по-късно – «правя нещо, поправям». Укр. «вчинок» – «постъпка». «Чин» в значението «звание, ранг, сан, длъжност». Рус. «начинка» («плънка») – това, от което нещо се състои. «Подчинение» – въвеждане на някого в своя «чин», ред. «Съчинение» – взаимно подреждане на «чиновете»-съставящи.

[42] Извършвам – това е като «издигам се на върха на правеното». Да вършиш нещо значи да «правиш, произвеждаш». Съвършен – това е «равен на върха» или, иначе казано, «намиращ се на нивото на върха», «стоящ на него». Може още да се каже, че в определена степен «съвършеният» е «съзрял», натрупал светлина, позволяваща му, благодарение на своята антигравитационност, да се издигне до  «върха» и да види даденото от «върха».

[43] Образно казано, увеличаване на светлината, лъчистостта.

[44] Сякаш по-лъчисто, по-светло, по-блестящо.

[45] Ср. с «радост», рус. «радуга» («дъга») и т. н., за които беше казано по-горе: да си спомним казаното за англ. looks в бел. №32].

[46] Онова, с което мажат, за да разкрасят.

[47] Приготвянето на крема, както изглежда, по-рано е ставало с използване на огън.

[48] Буквосъчетанието «кр» присъства и в думите «красный» и «крепкий», изгрежда, в някаква степен «създавайки крепост». «Кр» присъства и в някои други думи, изразяващи здравина (рус. крепость): «кремък» (символ на здравината - крепост), «крепя», рус «хранить» (пазя; к-х се редуват; за запазване на формата е нужна сила), «съкрушавам», «крах», рус. «крошить» (троша), нем. kraft («сила»), рус. крик (вик; като средство за нападение и защита: ср. немските лексеми Krieg – «война» и kríegen – «получавам; хващам, улавям (някого)»), «криза» (сякаш «загуба на сила, отслабеност»).

[49] Лексемата «крес» изглежда е свързана с думите «хръс» и «красный» (червен) – цвета, спадащ към топлите цветове.

[50] Думата «знамение» и етимологично, и семантично е тясно свързана с думата «значение»: знамение – значение – знание – съзнание. За всяко ниво на съзнание са значими различни неща. По това, на какво обръща внимание съзнанието, може да се съди за неговото ниво на развитие и насоченост. Знамението не е нищо друго, освен «знак на Небето», подсказка за нещо съществено, «предзнаменование за предназначеното».

[51] Свастиката е кръст с краища, огънати в противоположно на посоката на въртене направление. Свастиките са две: едната – с въртене по часовниковата стрелка, другата – с въртене срещу часовниковата стрелка. Двете въртящи се в противоположни страни свастики предават идеята за Абсолюта, эволюцията и инволюцията. Семантично те могат да бъдат до известна степен приравнени към знака ин-ян и към звездата на Давид.

[52] Украинското «сварити» – «ругая, карам се» (6, С. 489), а «Сварог» е езическият бог на гръма при славяните – онзи, който според техните представи се «гневи» на хората.

[53] Интересни са взаимовръзките между кръста, Христос и «словото в плът» (което е Христос) при нас и между свастиката и свещеното слово при индусите.

[54] Да си спомним за взаимовръзката кръст-щастие.

[55] Авторът е срещал версията, че душата се движи кръстообразно по лента на Мьобиус. По всяка вероятност именно поради това понятията «кръст» и «движение» във френския език са толкова близки. Сходна с тях е и думата «реставрация», която означава процес на съживяване, вдъхване на нов живот: «ре-» – действие на повторение + гръцкото «ставрос» – «кръст». С други думи реставрация буквално значи «възкресяване» или «възстановяване на кръста».

[56] Психическата енергия, използвана в процеса на мислене, спада към стихията на огъня. Възниква още една взаимовръзка на понятието кръста със ст.сл. «крьсъ» («огън»), лат. «cremo, cremare» («изгарям») и, вероятно, с рус. «костёр» (огън).

[57] В известна степен взаимовръзката между «считать», «думать», «полагать» и «верить» може да се установи и в славянските езици. Има цяла група думи с основа «чёт»: «нечётный / чётный», «чёткий», «учёт», «считать-читать» (номерологично буквите и цифрите са тясно взаимосвързани), «почёт», «считам» в значението «смятам», «чест-честен». Думата «число» е тясно свързана със «считам» и «чета». Да прочетеш нещо – това в обределен смисъл означава да преброиш, да сметнеш... Така нашият език свързва процеса на мислене със смятането. Подобни взаимовръзки може да се видят и в други езици. Например в немския език Zаhl е «число», zählen – «смятам», а erzählen – «разказвам» (буквально «пресмятам», украинското «перераховувати»).

Вярата (убежденията на даден човек) е резултат от неговата мисловна дейност, неговия  жизнен опит (получен като резултат от беди - убеждение). Всичко ново, с което се сблъсква човек, но още не е пресял през своето съзнание и не е проверил на практика, не може да се смята за вяра на дадения човек. Новата информация може да бъде приета на доверие [доверието предшества вярата също както доказателството – разказа]. Човек трябва сам да определя истинността на казаното, като изхожда от фактите на живота. Показва дали казаното е  правилно или не самият Живот-Истина. Неслучайно и Животът, и Истината са толкова тясно свързани с глагола «быть» («съм») в различните му форми. Рус. «вера» («вяра») е от един корен с лат. veritas («истина, правда, действительност») [7, С. 686], нем. Wahrheit («истина») [25, С. 15-22], а също с нем. Wort («слово») (неслучайно в Библията е казано, что «в началото беше Словото...»!).

[58] За да бъде сътворено нещо, трябва да има от какво да бъде създадено, тоест «Слово» в значението «дух-материя». Словото е и идея за онова, което творецът иска да създаде, мисълформа на творението: идея-деяние (ср. лат. Deo – «Бог»; осъществяваване; суть (същност) – «това, което есть», форма на глагола «быть» («съм») 3 л. мн.ч.) – действие-действительност. Неслучайно са толкова много на брой думите, обозначаващи словото и като мисъл, и като вещ – резултат от действието (проявление на мисълта). Това е и лат. vox («глас, слово»), с което е свързана ст.сл. дума «вещ» (от една страна «глас, звук, слово», а от друга – «предмет, вещ»). «Вещать» («вещая») първоначално е означавало «изговорям онова, което ще стане, ще се осъществи» («ще се овеществи», ще стане веществено). Заимстването от  готского «горазд», «угораздить» – от «гораздить» («правя, строя, измислям, съумявам» – слово, преминало в действие).

Фр. motif – «1) мотив, подбуждаща причина, повод; 2) муз. тема, мотив; основна мелодия; 3) тема, сюжет (на произведение на изкуството)» [с други думи, мотивът – това е «словото» в окултен смисъл, лежащо в основата на своето проявление, първопричината]; фр. moteur – «1. двигателен, движещ; 2. m. 1) движеща сила, източник на енергии; 2) двигател, мотор; силова установка; 3) движеща сила, подбуждаща причина» [4; 30].

Укр. «річ» – «вещ» и рус. «речь» (език): тоест, «річ» – това е уплътняване на езика. С «речь» са свързани и думите, отнасящи се не само към пространството, но и към времето, а също към съдбата – резултат от «словото-първопричина» и породеното от него действие: речь ¬ ректи («говоря») ¬ рок; урок (първоначално «нанесение порчи» –  «урочасване»); порок; срок. Подобна взаимовръзка се проследява и в някои други езици. Ето например какво пише Павел Александрович Флоренски за подобен пример в латинския: лат. «Fatum – Съдба, Рок, – произлиза от fa-to-r или в по-обичайна форма, for, fatus sum, fari, т.е. от корена fa (санскр. bha), означаващ «говоря». Fatum – ... нещо изречено» [26, С. 532].

[59] Ср.: четири – рус. чёт (чифт), почит / почитание; вж. бел. №57 за «чёт».

[60] Стихиали – духове на стихиите. Стихиите представляват 4-те първични елемента на материалния свят: земя – твърдо състояние на материята (гноми), вода – течно (ундини), въздух – газообразно (силфи), огън, светлина, прана, електричество – плазмено състояние на материята (саламандри) съответно. Стихиалите (ср. гр. stichos – «ред, порядък), по такъв начин, са строго подредени според техните вибрации. Ср. с гр. дума «Космос», едно от значенията на която е «ред».

[61] Всичко, което сме свикнали да подразбираме под думата «що», е живо и притежава душа, също както всичко в Космоса съдържа в себе си дух – частица от Вселенския Дух.  «Що» и «кой» са относителни понятия и в някаква степен между тях може да се постави знак на равенство, ако говорим за наличието на живот в «неодушевени» предмети. Друг въпрос е, че под думата «що» присъства живот, който много по-слабо и по-бавно проявява себе си, отколкото животът, обозначаван с думата. Да си спомним също и отбелязаното в бележка №20.

[62] Нека си припомним връзката между кръста и числото «4», а също накои значения в приведената група френски думи, свързани с кръста. Интересно е, че във френското название на числото «4» quatre [katr] присъстват същите звуци, както в санскр. krta, само че в друг ред. Ако отчетем, че к-ч се редуват, то същите съгласни присъстват и в славянското название на числото «4».

[63] Интересна е връзката на значението с удвояването krt. Изглежда, с тази лексема са свързани и санскритските думи kirtana («споменаване; повторение; изброяване») и «киртан» («ритуално колективно пеене в индуизма, помагащо да се влезе в групов транс»), което още веднъж потвърждава, че при различни народи се наблюдава семантична връзка между понятията «пея» и «очаровам».

[64] Достигнал пълнота, цялостност на знанието.

[65] Да си спомним едно от значенията на свързаната с «кръста-свастика» санскр. дума svar – «свещено слово».

[66] На понятието «посредник» по-нататък ще се спрем специално.

[67] Гръцките «хем» («кръв») + «глобус» («кълбо»).

[68] Кръвта е сгъстен огън. Астралът е планът на желанията, страстите, емоциите и чувствата. Между тях съществува не само езотерична, но и езикова връзка. Александър Потебня твърди, че «желание» е сродна със «жиля», «жалея» и «горя», а укр. «бажання» («желание») е свързано с укр. «багаття» («огън») [20, С. 291] и т. д.

[69] Вероятно кръвта и хлорофилът чогат по някакъв начин едновременно да бъдат свързани със символа на живота – кръста. Съществуват 4 основни кръвни групи при хората и 4 вида хлорофил в растителния свят.

[70] Лат. pigmentum – «багрило, боя».

[71] Поради грехопадението хората и приелите върху себе си кармичния удар от грехопадението животни практически напълно са изгубили способността си да усвояват самостоятелно лъчистатата енергия.

[72] Затова в млякото има много захар – лактоза.

[73] Неслучайно лексемата «черта» е свързана с понятието «чёрт» (от рус. - «дявол»); аналогична връзка има и между лексемите «терра («земя») – термин – терминатор», «грань-ограничение», «межа-между» – укр. «обмеження» («ограничение»): знанието на правилната мяра позволява преминаването през измерения от различен характер.

[74] Което е и същината на страстта.

[75] В големия кръг на кръвообръшението желязото е свързано с кислорода в артериите, а с въглеродния диоксид – във вените. В малкия кръг е обратното.

[76] Ср. фр. fer – «желязо»

[77] Според индуистските времеви цикли – «Черната епоха».

[78] Черният цвят, освен това, има определена връзка с желязото не само в санскрита, а и в нашия език. Черни метали е техническото наименование на желязото и неговите сплави (стомана, чугун, феросплави). Към черните метали спадат също манганът и хромът, които се прилагат най-вече в сплави с желязото.

[79] Именно по-силната връзка на жената с финия план е позволила върху нея, женското начало (Ева), да повлияе Змията, а вече чрез нея да разпростре своето въздействие и върху мъжкото начало, изразено в Библиат под името Адам. Но именно онзи, който е влязъл в греха, притежава силите и получава чрез страдания (когато събере жътвата-страда) знанията как да излезе от него.

Сега човечеството се намира на преломен етап на прехода към активно сътворчество на Силите на Светлината. Настъпва епохата на Водолея, на Майката на Света = Св. Дух, когато женското начало престава да бъде потиснато. Неслучайно мястото на жената в обществото е нагледен показател за  неговото духовно развитие. Народите, в които жената е заемала (или заема) положението на робиня, са спирали своето културно и духовно развитие и са започвали да деградират. Не е нормално и такова «равноправие» на жената и мъжа, при което жената се уподобява на мъжа, като става «мъжкарана» и изгубва женската си същност. Това е вторият полюс на дисхармонията на отношенията между двете космически начала, който затваря за човечеството канала за връзка с Творческите Йерархии.

[80] Идеядеяние – действителност.

[81] Думата «въображение» е свързана с думата «образ». «Образ» води началото си от «разя» (оттам и «сражение», «подражание» и др.). В древността «образът» – изображение на животно или враг – е бил използван при магични актове. Например, преди лов шаманът, рисувайки изображение на животното, го приемал като еквивалент (лат. aequus – «равный» + лат. valens (valentis) – «имащ сила, значение, цена» [23, С. 584]) на самото животно. Племето събирало своята психическа энергия и чрез шамана, посредством «образа», нанасяло енергиен удар на животното, което след известно време срещали ловците, излизайки на лов. Животното, чиято воля била парализирана по време на магичния акт, ставало чесна плячка за ловците.

Върху работа с образи е изградена не само магията (ср. фр. imagination – «въображение», фр. image – «изображение, рисунка» и фр. mage – «магия»), но и всички видове изкуство. А именно изкуството ни помага да разкрием своята потенция (да си спомним, че човекът е създаден «по образ и подобие»), да влезем в космическото «семейство»-братство, да попълним редиците на сътворците на Силите на Светлината, като станем пълноценни представители на Духовната Йерархия. Образите ни позволяват да се учим да съобразяваме, да развиваме съзнанието си, без което е невъзможно никакво духовно израстване.

[82] Благодарение на електромагнитната индукция (лат. inductio – «възбуждане»).

[83] Желязото в кръвта и без това притежава магнитни свойства.

[84] Отново връзка на желязото с червения и рижия цвят.

[85] Материята и материалният свят са свързани с думата и понятието «матерь» («майка»). Звукът «р» присъства в следните думи: рус. матерь, матрица, материализация, раждане, род, реч (която е езотерично свързана с раждането на новото).

[86] Рева, режа, рязък, ругая, рус. рубить (сека), рус. крушить [вж. бележка 48], твърд, требовать, трощить, теребить, упорит, рвать, реветь, ридая... «Ридая е усилена форма на същия корен, от който е и ст.сл. «ръдети», червенея (и тъгувам?), а поради това се сближава с огъня и светлината» [20, С. 297].

[87] Първоначално, както изглежда – не «оня, който стои на своето», а «оня, който не е прав»: префиксът «у-» в староруския е имал значението на днешния префикс «не-».

[88] Чете се «руж» и прилича на на «риж».

[89] Вероятно, поради това в немския език си приличат лексемите Rat («съвет») и Ratte («плъх»).

[90] Егоцентричността води до догматизъм, стремейки се да подчини на себе си частиците дух, временно пребиваващи в определени форми за придобиване на определен опит. Догматизмът се стреми да ликвидира пластичността на формите, да превърне тези форми в затворнически килии за пребиваващите в тях частици дух, а, следователно, да поробят духа.

[91] Метонимия (греч. metonymia – «переименование» [22, С. 315]) – вид тропа, в която явлението или предметът се обозначава с помощта на други думи и понятия. При това се запазват сближаващите тези явления и предмети признаци или връзки. Така, когато Владимир Маяковски говори за «стоманен оратор, дремещ в кобура», читателят лесно отгатва в този метонимичен образ изображението на револвера.

 

 

  

 


© Андрий Будугай. Публикувано в  на: 08.10.2012.

Бр. III - 2012 (47)