ПОЕЗИЯ

Бр.21/декември 2005


 

Владо Любенов

 

СТИХОТВОРЕНИЯ

   

 

ЕСЕН

Тази нощ бе небето заключено, скрито
във огромен масивен долап.
Беше само земята - ръждиво корито
и духът ми - уплашен и сляп.

И в ужасната есен на живота ми кратък
без да видя, да чуя, да знам,
аз преминах за миг - като вятър - оттатък,
и се върнах - на капки - оттам…ЗАВРЪЩАНЕ

Недоволен от своето тяло
моят дух излетя,
а нощта беше синя изцяло
от безплътни неща.

Над дърветата кротко заспали,
в бездиханния мрак,
аз кръжах във безкрайни спирали
и издигах се пак.

Устремен към небесния гребен,
аз видях изумен,
че е космосът плътно населен
с духове като мен.

Като капки боя във ефира
наредени безброй,
образувахме светеща диря
сред космичен покой.

Но си спомних за моето тяло,
долу в земния град,
бездуховно, самотно изцяло,
като празен палат.

И направих ужасната грешка -
аз се върнах пак там,
и изпълних плътта си човешка
с насъбрания плам.

И се люшна пак моето тяло
като клонка в нощта.
А нощта беше синя изцяло
от безсмъртни неща…ДА МОЖЕШ

О, свобода върховна, да се разхождаш сам
сред хиляди подтискащи неща,
с усещане реално, че по си лек от грам,
колкото самата ти душа…

Свободно да минаваш през камък и бетон,
през сиви и настръхнали стени,
тъй както през мъглата препуска влюбен кон,
изобщо не усещащ, че ръми…

Да бъдеш просто дух, отърсил всяка плът
и всеки страх, възпиращ твоя скок,
тъй както се отърсва от капките лъвът,
излязъл от кафявия поток.

И скрил се под стеблото на някое дърво,
което под балкона ти расте,
отново да се върнеш в човешко същество
с душата на събудено дете…
 

        

               

        

 

 

ПЪТУВАНЕ

Във синкаво блестеше склона
и падаше небивал здрач,
и по стъклата на вагона
валеше дъжд наместо плач.

Реката с голите тополки
проблеснала за миг отвъд,
проби душата с тънки болки
и в синкав мрак обви духът.

Навън замръкваше безсмъртно
невероятна мокра нощ
и с нея всичко недостъпно
разкри ми се в блестящ разкош.

Гората светеше лилава
с нечуван дотогава цвят, -
сияние, което става
през незапомнен мрак назад.

Топеше се в мен всичко черно,
и аз заспивах изтощен
в това пътуване вечерно
дошло след мрачния ми ден…

И в полусън сред тъмнината
разбрах, че съм отново аз
частица-миг от красотата,
която е около нас…

 

В ПЕЩЕРАТА

Свити под едно одеало
като в пещера от пух
бяха - мойто болно тяло
и безсмъртния ми дух.

То - превито в болка дива,
той - безстрашно примирен,
чувстваха, че си отива
общият им земен ден.

Беше спряло всяко време
в тази странна пещера.
Виждах някакви тотеми
в ужасяваща игра.

После не усещах нищо,
нито болка, нито дух.
Беше меко, топло, чисто,
като в агнешки кожух.

През пролуките от вълна,
през косматите стени
се процеждаха безмълвни
нови странни светлини.

Някой нежно проговори
и погали ме отвън.
И тогава ми се стори,
че било е всичко сън,

И когато светлината
се яви със полъх тих,
аз изплаках в тишината
и отново се родих…

 

 

 

    

 


© Владо Любенов. Публикувано в  на: 16.12.2005.

Бр.21/декември 2005