130 години от основаването на Теософското Общество

Бр.19/ септември 2005


Хенри Олкът

ОСНОВАВАНЕТО НА ТЕОСОФСКОТО ОБЩЕСТВО

                                                            Септември - ноември 1875 г., Ню-Йорк

    На 7-ми септември 1875 година група дами и господа по мое предложение постигна съгласие да се сформира онова,  което впоследствие се превърна в Теософско общество ... Срещата ... представляваше неформално събиране на приятели и познати ... в гостната стая на госпожа Блаватска на Ървинг Плейс, 46, за  да бъде изслушан докладът на мистър Джордж Х. Фелт за направеното от него откритие на изгубения канон на пропорциите, чрез използването на който ненадминатите архитекти на Египет и Гърция са строили своите храмове и форуми.  Интересът към неговата лекция, илюстрирана с набор от много ясни цветни чертежи, се увеличи десетократно, когато той заяви, че четейки тези ероглифи, той не само е направил откритие за широкото използване в египетските храмови мистерии на духове-елементали, но и че е разшифровал мантрите, с които са ги заклинали, направил е  по отношение на тях практическа проверка и е открил тяхната действеност.

    В събралата се компания имаше няколко стари спиритуалисти, в това число и аз, които изразиха готовност и желание да изследват дадения предмет... Що се  касае до мен, то аз бях напълно убеден  в ... съществуването на духове-елементали и в способността на човека да ги подчинява на волята си след наблюдението на многобройните феномени, които правеше госпожа Блаватска ...

    На мен също така ми стана известно за съществуването на посветени Адепти на магията в Египет, Индия и на няколко други места. Затова аз си помислих, че съществува отлична възможност с помощта на мистър Фелт и без споменаването на името на Учителите да се излее поток от светлина върху проблема за психическите феномени. Аз написах на листче хартия един или два реда, обръщайки се към Е.П.Б. за нейното мнение относно това, да се предложи сега да се сформира подобна организация, и помолих мистър Джадж да й предаде тази бележка в противоположния край на стаята.

    Когато тя с кимане на главата изрази своето съгласие, аз станах,  направих няколко забележки относно лекцията и лектора и се осведомих от присъстващите, готови ли са да се присъединят към мен и да образуват организация за изследвания в тази област, към която се отнася откритието на мистър Фелт. Аз се позовах на материалистическите тенденции през нашия век,  и на стремежът на човечеството да получи абсолютно доказателство на безсмъртието; сочейки широкото разпространение на спиритуалистическото движение като най-доброто доказателство на този факт, и намеквайки за това, че в нашата филантропична работа ще ни бъде оказана помощ от страна на Учителите, при които Е.П.Б. се е научила на това, което знае, ако ние сериозно и самоотвержено зе захванем да се  учим ...

    Моето мнение за това, че съществува необходимост от създаването на на подобна организация ... получи всеобщо подтвърждение. Мистър Джадж направи предложение, което бе прието ... да бъда избран за председател на събранието, а по мое предложение мистър Джадж бе избран за секретар. Бе проведен  избор на комитета за формирането на Устава ... Следващата среща бе проведена на 8-ми и още на 13-ти септември; на последната Уставният комитет направи доклад за хода на своята работа и бе прието названието - Теософско общество. На 16-ти и 30-ти октомври бяха проведени поредни събрания; на тях бе разгледан и приет Устава, на който още му предстоеше да премине през окончателно преразглеждане. На събранието на 17-ти ноември той бе формално приет в преразгледания вид, президента произнесе своето Встъпително обръщение, и Теософското общество започна своето съществуване като пълноценна организация. На събранието на 30-ти октомври бе избрана администрацията в следния състав: президент - Х.С.Олкът; вице-президенти - д-р С.Пенкоуст и Дж. Х. Фелт; секретар-кореспондент - Е.П.Блаватска; отговорен за протокола секретарят - Джон Сторър Коб; счетоводител - Х.Дж. Нютон; библиотекар - Чарлз Сотеран; съветници - Дж. Г. Уигин, Р.Б.Уестбрук, Ема Хардиндж Бритън, д-р С.Е.Симънс, Хърбърт Д. Моначези; юрисконсулт на Организацията - У.К.Джадж.

    ... Изначално заявената цел на Теософското общество бе изучаването на окултната наука и езотеричната философия, в теорията и практическите приложения, и популяризирането на тези факти в целия свят. В преамбюла се казва: ".. основателите се надяват, че по-дълбокото проникване в езотеричната философия на древността, което е достигнато досега от съвременната наука, ще им предостави възможност да получат за себе си и за другите изследователи доказателство за съществуването на невидима Вселена, да се разбере природата на нейните обитатели, ако такива там бъдат намерени, и законите, които ги управляват и техните отношения с човечеството". С една дума, ние се надяваме да придобием окултно знание с помощта на мистър Фелт и Е.П.Блаватска. Това, че нашите идеи са били еклектични, и това че ние не сме били секта, се проявява ясно във втория параграф на преамбюла:

    " Каквито и да са частните мнения на неговите членове, Организацията няма никакви натрапвани догми или разпространявано вероучение. Тя не е формирана като някаква спиритуалистична схизма, не възнамерява да се произнася в качеството на враг или приятел на която и да било секта или философско течение. Нейната единствена аксиома е всемогъществото на Истината, нейно единствено вероучение се явява провъзгласяването на неизменната преданост на нейното откритие и разпространение. При разглеждането на качествата на тези, които заявяват своето желание да станат негови членове, то не различава нито раси, нито пол, нито цвят на кожата, нито национална или религиозна принадлежност".

       

       

    

 


© А.Радкова, превод. Публикувано в  на: 05.09.2005.

Бр.19/ септември 2005